Zaznacz stronę

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 r.

W związku z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego, z dnia 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku obowiązkiem kwalifikacji objęci zostali:

 1. Mężczyźni urodzeni w 2004
 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1999 – 2003, nie posiadający określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
 3. Osoby, które w latach 2021 – 2022:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64. ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 1. Kobiety urodzone w latach 1999 – 2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.
 2. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Terminy kwalifikacji wojskowej dla Gminy Rajcza ustalono na dzień:

 • 18-19 kwietnia 2023 roku.
 • Dla kobiet odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023 roku.

w budynku dawnego Szpitala Powiatowego w Żywcu (budynek Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna) przy ul. Sienkiewicza 52.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

 1. wójtowi lub burmistrzowi: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie   się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
 2. powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację medyczną , której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność lub niepełnosprawność o których mowa w art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
 3. szefowi wojskowego centrum rekrutacji – wojskowy dokument osobisty w przypadku jego wydania oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Śląskiego.

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega karze  ograniczenia wolności albo grzywnie (art. 681 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Kto w celu trwałego uchylania się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełnienia obowiązku obrony przewidzianej w ustawie dopuszcza się czynu określonego w art. 681 podlega karze pozbawienia wolności do lat 2 (art. 685 ustawy o obronie Ojczyzny).

 

Pin It on Pinterest