Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2023 r

Ogłoszenie o zamówieniu – Odpady 2023

SWZ – Odpady 2023

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza

Załącznik nr 2a do SWZ – JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do swz – Projekt umowy

Załącznik nr 9 do swz – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2022/2023” – SOŁECTWO RYCERKA GÓRNA

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Odśnieżanie – Rycerka Górna

zal 1 – Sołectwo Rycerka Górna

Zal 2 Oświadczenie wykluczenie

Zal 2a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Zal 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

zal 4 – projekt umowy

zal 5 Wykaz dróg gminnych, ulic, parkingów, placów 2022

zal 6 do SWZ – Wykaz sprzętu

zal 7 do SWZ

zal 8 – Grupy kapitałowe

Zal 9 – Identyfikator postępowania

zal 10- klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Pin It on Pinterest

Skip to content