Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2024 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy Formularz Oferty

Załącznik nr 2a – JEDZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 – Projekt umowy

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia 2024

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup paliw płynnych dla samochodów i urządzeń Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – paliwo ZUK

Załącznik nr 2a – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2b – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 2c – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 2d – Oświadczenie wykluczenie

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest

Skip to content