Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku od garaży w Soli do Zwardoń Bór – w ramach projektu unijnego Aktywna współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przygranicznych obszarów PL-SK”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

załącznik nr 1 – formularz ofertowy

załącznik nr 2 – oświadczenie wykluczenie

załącznik nr 3 – oświadczenie spełnianie warunków

załącznik nr 3a oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 4 zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 5 – grupy kapitałowe

załącznik nr 6 – wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 – wykaz osób

Załącznik nr 8 – Projekt przebudowy_trasa-skompresowany

Załącznik nr 9 – Specyfikacja techniczna_przebudowa trasy

Załącznik nr 10 – Przedmiar_przebudowa trasy

Załącznik nr 11 – Projekt umowy

Załącznik nr 12 – Identyfikator postępowania

 

Ogłoszenie o zamówieniu – „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”,

Ogłoszenie o zamówieniu – „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”,

Ogłoszenie o zamówieniu – Pompa ciepła i fotowoltaika

SWZ – Pompa i fotowoltaika

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 3b Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Załącznik nr 5 – Grupy kapitałowe

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Wymagane parametry techniczne dla pompy ciepła

Załącznik nr 9 – Wymagane parametry techniczne dla instalacji fotowoltaicznej

Załącznik nr 10 -Projekt umowy

Załącznik nr 11 – Identyfikator postępowania

Załącznik nr 12 – Projekt zagospodarowania terenu

Ogłoszenie o zamówieniu: „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, ULIC, CHODNIKÓW I PARKINGÓW NA TERENIE GMINY RAJCZA W OKRESIE ZIMOWYM 2022/2023”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Odśnieżanie 2022-2023

zal 1A – zadanie 1 – chodniki i droga gminna

zal 1B – zadanie 2 – sołectwo Rajcza cz. I

zal 1C – zadanie 3 – sołectwo Rajcza cz. II

zal 1D – zadanie 4 – sołectwo Rajcza cz. III

zal 1E – zadanie 5 – sołectwo Rajcza – parkingi, ulice, ścieżka

zal 1F – zadanie 6 – sołectwo Rycerka Dolna zal 1G – zadanie 7 – sołectwo Rycerka Górna

zal 1H – zadanie 8 – sołectwo Sól

zal 1I – zadanie 9 – sołectwo Sól-Kiczora

zal 1J – zadanie 10 – sołectwo Zwardoń

Zal 2 Oświadczenie wykluczenie

Zal 2a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Zal 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

zal 4 – Projekt umowy

zal 5 Wykaz dróg gminnych, ulic, parkingów, placów 2019

zal 6 do SWZ – Wykaz usług

zal 7 do SWZ – Wykaz sprzętu

zal 8 do SWZ

zal 9 – Grupy kapitałowe

Zal 10 – Identyfikator postępowania

zal 11- klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu: „Świadczenie usług przez asystenta ds. integracji uchodźców w ramach projektu „Integracja i aktywizacja uchodźców w Gminie Rajcza” wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – Świadczenie usług asystenta

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz osób

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3b Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4a – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 7 – Projekt umowy

Załącznik nr 8 – Identyfikator

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 – Instrukcja użytkownika systemu miniportal

Wybór oferty: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Wybór oferty: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Wybór oferty z punktacją – Autobus

Wybór oferty: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Informacja z otwarcia ofert: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

Informacja z otwarcia ofert

Pin It on Pinterest