INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”,

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, zamierza przeznaczyć

kwotę: 737.139,00 zł brutto.

Zatwierdziła:
Dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej
Magdalena Fijak

Link: Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia – Biblioteka

Wybór oferty: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego”.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – BIBLIOTEKA

zal 1 Formularz ofertowy

zal 2 Oświadczenie wykluczenie

zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

zal 3a Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby z

al 3b Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

zal 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

zal 5 Grupy kapitałowe

zal 6 Wykaz robót budowlanych

zal 7 Wykaz osób skierowanych do realizacji

zal 8a – Przedmiar biblioteka budowlany

zal 8b – Przedmiar Instalacje sanit. biblioteka

zal 8c – Przedmiar Rajcza ELEKTR. Biblioteka

zal 9a – STWiOR – Roboty budowlane

zal 9b – STWiOR – Instalacje sanitarne, wod.-kan., ppoż

zal 9c – STWiOR – Instalacje elektryczne

zal 10a – Projekt budowlany – Cz. główna

zal 10b – Projekt budowlany – Instalacje sanitarne

zal 10c – Projekt budowlany – Instalacje elektryczne

zal 11 – Projekt umowy

zal 12 – Identyfikator postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rajcza – OSP.271.1.2022

Ogłoszenie o zamówieniu – Samochód dla OSP

SWZ – OSP RAJCZA SAMOCHÓD

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Wymagania techniczne dla lekkiego samochodu ratowniczo–gaśniczego dla jednostki OSP Rajcza

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

Pin It on Pinterest

Skip to content