Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Wyjaśnienia treści SWZ oraz Ogłoszenie o zmianie: Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”

Ogłoszenie o zmianie

SWZ – Po zmianach

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Wyjaśnienia treści SWZ – Cyfrowa Gmina

Ogłoszenie o zamówieniu: Zakup paliw płynnych dla autobusów i samochodów Urzędu Gminy w Rajczy

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ – PALIWA UG RAJCZA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy – paliwo UG Rajcza

Załącznik nr 6 – identyfikator postępowania

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zadania: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Cyfrowa Gmina

SWZ – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 5 – Identyfikator postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj,

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

zal 1 Formularz ofertowy

zal 2 Oświadczenie wykluczenie

zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

zal 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

zal 5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

zal 6 Grupy kapitałowe

zal 7 Wykaz robót budowlanych

zal 8 Wykaz osób skierowanych do realizacji

zal 9 Projekt umowy

zal 10 pozwolenie na budowę_chodnik odc 1

zal 11 – projekt budowlany dla odc 1

zal 12 – przedmiar robót dla odcinka 1

zal 13 specyfikacja techniczna dla odcinka 1

zal 14 PFU – Odcinek 2

zal 15 opinia geologiczna – Odcinek 2

zal 16 PFU – Odcinkek 3

zal 17 opinia geologiczna – Odcinek 3

zal 18 – IDENTYFIKATOR

zal 19 – Klauzula informacyjna

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content