Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa sprzętu informatycznego realizowana w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014 – 2020, II Osi V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU”.

Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Cyfrowa Gmina

SWZ – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy – Cyfrowa Gmina

Załącznik nr 5 – Identyfikator postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: „Budowa i modernizacja chodników wzdłuż dróg powiatowych w gminie Rajcza” – w formule Zaprojektuj i Wybuduj,

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SWZ

zal 1 Formularz ofertowy

zal 2 Oświadczenie wykluczenie

zal 3 Oświadczenie spełnianie warunków

zal 4 Zobowiązanie podmiotu trzeciego

zal 5 Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

zal 6 Grupy kapitałowe

zal 7 Wykaz robót budowlanych

zal 8 Wykaz osób skierowanych do realizacji

zal 9 Projekt umowy

zal 10 pozwolenie na budowę_chodnik odc 1

zal 11 – projekt budowlany dla odc 1

zal 12 – przedmiar robót dla odcinka 1

zal 13 specyfikacja techniczna dla odcinka 1

zal 14 PFU – Odcinek 2

zal 15 opinia geologiczna – Odcinek 2

zal 16 PFU – Odcinkek 3

zal 17 opinia geologiczna – Odcinek 3

zal 18 – IDENTYFIKATOR

zal 19 – Klauzula informacyjna

 

 

Informacja z otwarcia ofert:  „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej” – 2 części. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup sprzętu elektronicznego, komputerów oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej” – 2 części. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – SP Rycerka Górna – 2 części

Załącznik nr 6 – Identyfikator postepowania

Załącznik nr 7 – Klauzula_informacyjna Zamówienia Publiczne – Kopia

Unieważnienie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2022 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZETARG NIEOGRANICZONY: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – 129504-2022-PL

SWZ – Odpady Rajcza

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza

Załącznik nr 2a do SIWZ – JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ Rajcza

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do SWZ – Projekt Umowy

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania

 

Pin It on Pinterest

Skip to content