Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2023 r

Ogłoszenie o zamówieniu – Odpady 2023

SWZ – Odpady 2023

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza

Załącznik nr 2a do SWZ – JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do swz – Projekt umowy

Załącznik nr 9 do swz – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content