Urząd Gminy Rajcza

Wykaz stanowisk, referaty urzędu, załatwianie spraw,
kontakt i inne informacje.

Godło Polski i herb Rajczy - poziom

Władze Gminy Rajcza

Zbigniew Paciorek

Zbigniew Paciorek

Wójt Gminy Rajcza

Jerzy Motyka

Zastępca Wójta Gminy Rajcza

Anna Oleś

Skarbnik Gminy Rajcza

Ewa Dziergas

Sekretarz Gminy Rajcza

Refertaty

Referat Finansów

Anna OLEŚ – Kierownik referatu

Kasa

Tel. 33 864 31 55 w. 226

Podatki

Tel. 33 864 31 55 w. 228

Zadania Referatu
 • Gromadzenie materiałów i opracowanie projektu budżetu zgodnie z uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej.Sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub innych określonych  ustawowo  dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady, a następnie do zatwierdzenia przez Radę.
 • Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 • Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta.
 • Bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji.
 • Opiniowanie  planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem.
 • Opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja.
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych Urzędu.
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych .
 • Prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy.
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy.
 • Finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł;
 • Finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, w tym udzielonych w ramach konkursów.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą  o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności.
 • Finansowe rozliczenie  inwestycji realizowanych przez Gminę.
 • Współpraca z organami administracji rządowej (Izby i Urzędy Skarbowe) oraz bankami.
 • Prowadzenie kasy w Urzędzie.
 • Przygotowywanie  projektów uchwał Rady w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków.
 • Prowadzenie spraw podatków i  opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy.
 • Analiza deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz przez podatników podatku od środków transportowych.
 • Wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego.
 • Prowadzenie całości gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 • Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat.
 • Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie finansowym

Załatwianie spraw

Podatki

Referat Organizacyjny i Oświaty

Anna KOCOŃ – Kierownik referatu

Kierownik: tel. 33 864 31 55 w. 232

Zadania Referatu

Do zadań referatu należą sprawy:

 • organizacyjne,
 • obsługa sekretariatu Wójta i Rady Gminy,
 • sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • obsługi technicznej Urzędu,
 • obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych,
 • sprawy wojskowe oraz sprawy z zakresu p.poż. i współdziałania ze strażami pożarnymi
 • oraz  inne

Załatwianie spraw

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Jarosław ZEMAN – Kierownik referatu

Kierownik | Inwestycje

Tel. 33 864 31 55 w. 233

Budownictwo

Tel. 33 864 31 55 w. 234

Gospodarka Komunalna i Rolnictwo

Tel. 33 864 31 55 w. 231

Zamówienia Publiczne

Tel. 33 864 31 55 w.238

Zadania Referatu
 • zamówienia publiczne,
 • inwestycje gminne,
 • gospodarka komunalna,
 • planowanie przestrzenne, budownictwo, drogi,
 • gospodarka gruntami,
 • ochrona środowiska,
 • rolnictwo, leśnictwo,
 • transport własny,
 • archiwum zakładowe

Załatwianie spraw

Referat Społeczno-Obywatelski

Beata KRĘCICHWOST – Kierownik referatu

Dowody osobiste, Ewidencja ludności, Działalność gospodarcza

Tel. 33 864 31 55 w.240

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 33 864 31 79

 

Zadania Referatu

Do zadań ewidencji ludności należą sprawy:

 • Rejestracja danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie numerów PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL,
 • Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego obywateli polskich,
 • Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, uchylenia materialno-technicznej czynności zameldowania i wymeldowania,
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
 • Sporządzanie wykazów na potrzeby szkół oraz rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zameldowania cudzoziemców,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych.

Do zadań działalności gospodarczej należą sprawy:

 • Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie nowego wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia wpisu w CEIDG,
 • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Dowody Osobiste:

 • Obsługa Rejestru Dowodów Osobistych z zakresu wymiany i unieważnienia dowodu osobistego,
 • Wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych z RDO,
 • Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzająch nieważność dowodu osobistego.
Urząd Stanu Cywilnego

Zadania:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
 • Wydanie decyzji zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego,
 • Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i ich dzieci, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu dziecka, o wyborze imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki,
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o nadaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • Prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk.

Załatwianie spraw

Referat Promocji i Współpracy Transgranicznej

Alicja OWCZARZY – Kierownik referatu

Tel. 33 864 31 55 w.235

Zadania Referatu

Do zadań Referatu sprawy z zakresu

 • Promocji Gminy oraz współpracy transgranicznej Gminy,
 • Przygotowanie i realizacja wniosków dotyczących współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami słowackimi, czeskim, włoskimi i innymi.
 • Budowa bazy danych zwierającej wykaz organizacji i instytucji na pograniczu polsko-czesko-słowackim – chętnych podjąć współpracę międzypodmiotową.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla organizacji i jednostek zorientowanych na współpracę transgraniczną.
 • Organizacja imprez promujących współpracę transgraniczną.
 • Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju obejmujących współpracę transgraniczną.
 • Prowadzenie kampanii promujących transgraniczne działania gminy Rajcza.
 • Prowadzenie kampanii promującej działania, dorobek, walory przyrodnicze Gminy Rajcza.
 • Udział w Targach Turystycznych.
 • Promowanie i rozwój nowoczesnych środków przekazu.
 • Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez organizację imprez o takim charakterze.
 • Wydawanie materiałów informacyjnych.
 • Wydawanie czasopisma (gazety), zawierającej informacje z życia regionu transgranicznego.
 • Inicjowanie działań polegających na współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań transgranicznych.
 • Współpraca z gminnymi i regionalnymi ośrodkami kultury, szkołami i instytucjami o charakterze kulturalnym.
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju interpersonalnego jednostki.
 • Prowadzenie kursów nauki języków słowiańskich, szczególnie obszarów partnerskich.
 • Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz mediami zagranicznymi.
 • Inicjowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym i pozyskiwanie środków na ten cel.
 • Budowa biblioteki dźwiękowej zawierającej dorobek artystyczny zespołów regionalnych.
 • Budowa biblioteki tekstów gwarowych.
  Budowa biblioteki wideo zawierającej materiały dotyczące potencjału gospodarczego, przyrodniczego oraz kulturowego obszaru transgranicznego.
 • Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi ośrodkami akademickimi, służąca promocji lokalnych gwar i kultur.
 • Organizacja wystaw, plenerów i wernisaży.
 • Budowa transgranicznej bazy ofert pracy.
 • Organizacja międzynarodowych sympozjów i konferencji dotyczących wymiany i przepływu informacji.
 • Promocja ochrony środowiska i aktywności fizycznej.
 • Stworzenie spójnej informacji turystycznej na obszarze Transgranicznym.
 • Promocja Gminy na zewnątrz.
 • Prowadzenie strony internetowej Gminy Rajcza,
 • Aktualizacja aplikacji na smartfony: mobilnysamorzad.pl.
 • Promocja działań Urzędu Gminy Rajcza.
 • Realizacja prac i działań  promocyjnych zleconych przez Wójta Gminy.

Załatwianie spraw

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Referatu

Do zadań GKRPA należą:

–  inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw uzależnień i przemocy,

–  przyjmowanie zgłoszeń o  przypadku  nadużywania  alkoholu  z  jednoczesnym   wystąpieniem przesłanek określonych w art.24   ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

 –  wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek motywowanie ich do leczenia,  

–  Kierowanie osób  na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

–  kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

–  przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym   

 

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami poprzez formularz wiedz, że podane dane posłużą do dalszego procedowania i przygotowania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

Polityka prywatności

12 + 3 =

INFORMACJE

Rada Gminy Rajcza

Skład Rady Gminy, sesje online i ninne informacje

Sołectwa

#Rajcza #RycerkaDolna #RycerkaGórna #Sól, #SólKiczora, #Zwardoń

Oświata

Wykaz placówek oświatowych
Gminy Rajcza

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

APLIKACJE MOBILNE GMINY RAJCZA

Aplikacja RajczaGO!
Gmina Rajcza

Pin It on Pinterest

Skip to content