Urząd Gminy Rajcza

Wykaz stanowisk, referaty urzędu, załatwianie spraw,
kontakt i inne informacje.

Godło Polski i herb Rajczy - poziom

Władze Gminy Rajcza

Zbigniew Paciorek

Zbigniew Paciorek

Wójt Gminy Rajcza

Honorata Szatanik

Zastępca Wójta

Anna Oleś

Skarbnik GMINY

Ewa Dziergas

Sekretarz Gminy

Refertaty

Referat Finansów

Anna OLEŚ – Kierownik referatu

Kasa

Tel. 33 864 31 55 w. 226

Podatki

Tel. 33 864 31 55 w. 228

Zadania Referatu
 • Gromadzenie materiałów i opracowanie projektu budżetu zgodnie z uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały budżetowej.Sporządzanie projektów uchwał Rady w sprawie zmian w budżecie Gminy lub innych określonych  ustawowo  dotyczących finansów Gminy oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zaopiniowania przez odpowiednią Komisję Rady, a następnie do zatwierdzenia przez Radę.
 • Przygotowywanie projektów uchwał w sprawach majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu.
 • Sporządzanie projektów zarządzeń Wójta oraz przedkładanie ich w obowiązującym terminie do zatwierdzenia przez Wójta.
 • Bieżąca realizacja budżetu Gminy oraz okresowe informowanie organów Gminy o przebiegu jego realizacji.
 • Opiniowanie  planów finansowych jednostek organizacyjnych Gminy oraz zadań realizowanych poza budżetem przed ich zatwierdzeniem.
 • Opracowanie planów finansowych z zakresu zadań administracji rządowej zleconych Gminie, negocjowanie wysokości środków, ich realizacja.
 • Prowadzenie komputerowej ewidencji księgowej operacji gospodarczych, na podstawie dowodów księgowych Urzędu.
 • Uzgadnianie kont rozrachunkowych .
 • Prowadzenie gospodarki funduszami będącymi w dyspozycji Gminy.
 • Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z działalności finansowej i budżetowej Gminy.
 • Finansowe rozliczanie otrzymanych dotacji z budżetu państwa oraz innych źródeł;
 • Finansowe rozliczanie dotacji udzielonych, w tym udzielonych w ramach konkursów.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, materiałów i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.
 • Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego.
 • Obsługa finansowo-księgowa Urzędu Gminy, jako jednostki sektora finansów publicznych zgodnie z ustawą  o rachunkowości, w tym dokonywanie płatności.
 • Finansowe rozliczenie  inwestycji realizowanych przez Gminę.
 • Współpraca z organami administracji rządowej (Izby i Urzędy Skarbowe) oraz bankami.
 • Prowadzenie kasy w Urzędzie.
 • Przygotowywanie  projektów uchwał Rady w zakresie wysokości stawek podatkowych oraz stosowanie ulg i obniżek stawek tych podatków.
 • Prowadzenie spraw podatków i  opłat lokalnych oraz innych wpływów Gminy.
 • Analiza deklaracji podatkowych składanych przez osoby prawne oraz przez podatników podatku od środków transportowych.
 • Wprowadzanie zmian geodezyjnych na podstawie wykazów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego.
 • Prowadzenie księgowości podatkowej Gminy jako organu podatkowego.
 • Prowadzenie całości gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 • Rozliczanie inkasentów z zainkasowanych podatków i opłat.
 • Przygotowywanie i wydawanie zaświadczeń na wniosek podatników.
 • Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie finansowym

Załatwianie spraw

Podatki

Referat Organizacyjny i Oświaty

Anna KOCOŃ – Kierownik referatu

Kierownik: tel. 33 864 31 55 w. 232

Zadania Referatu

Do zadań referatu należą sprawy:

 • organizacyjne,
 • obsługa sekretariatu Wójta i Rady Gminy,
 • sprawy osobowe pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
 • obsługi technicznej Urzędu,
 • obsługi administracyjno-finansowej placówek oświatowych,
 • sprawy wojskowe oraz sprawy z zakresu p.poż. i współdziałania ze strażami pożarnymi
 • oraz  inne

Załatwianie spraw

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Jarosław ZEMAN – Kierownik referatu

Kierownik | Inwestycje

Tel. 33 864 31 55 w. 233

Budownictwo

Tel. 33 864 31 55 w. 234

Gospodarka Komunalna i Rolnictwo

Tel. 33 864 31 55 w. 231

Zamówienia Publiczne

Tel. 33 864 31 55 w.238

Zadania Referatu
 • zamówienia publiczne,
 • inwestycje gminne,
 • gospodarka komunalna,
 • planowanie przestrzenne, budownictwo, drogi,
 • gospodarka gruntami,
 • ochrona środowiska,
 • rolnictwo, leśnictwo,
 • transport własny,
 • archiwum zakładowe

Załatwianie spraw

Referat Społeczno-Obywatelski

Beata KRĘCICHWOST – Kierownik referatu

Dowody osobiste, Ewidencja ludności, Działalność gospodarcza

Tel. 33 864 31 55 w.240

Urząd Stanu Cywilnego

Tel. 33 864 31 79

 

Zadania Referatu

Do zadań ewidencji ludności należą sprawy:

 • Rejestracja danych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców,
 • Przyjmowanie wniosków o nadanie numerów PESEL od osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL,
 • Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego obywateli polskich,
 • Prowadzenie czynności związanych z wykonywaniem obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania, uchylenia materialno-technicznej czynności zameldowania i wymeldowania,
 • Wydawanie zaświadczeń w sprawach meldunkowych,
 • Sporządzanie wykazów na potrzeby szkół oraz rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
 • Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
 • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zameldowania cudzoziemców,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych.

Do zadań działalności gospodarczej należą sprawy:

 • Przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w zakresie nowego wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia, wykreślenia wpisu w CEIDG,
 • Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
 • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Dowody Osobiste:

 • Obsługa Rejestru Dowodów Osobistych z zakresu wymiany i unieważnienia dowodu osobistego,
 • Wydawania zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego,
 • Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych z RDO,
 • Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie wydania dowodu osobistego,
 • Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzająch nieważność dowodu osobistego.
Urząd Stanu Cywilnego

Zadania:

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
 • Wydawanie odpisów i zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego,
 • Wydanie decyzji zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego,
 • Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego,
 • Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i ich dzieci, o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, o uznaniu dziecka, o wyborze imienia dziecka, nadanie dziecku nazwiska męża matki,
 • Wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
 • Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
 • Prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
 • Przyjmowanie zgłoszeń o nadaniu medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • Prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk.

Załatwianie spraw

Referat Promocji i Współpracy Transgranicznej

Alicja OWCZARZY – Kierownik referatu

Tel. 33 864 31 55 w.235

Zadania Referatu

Do zadań Referatu sprawy z zakresu

 • Promocji Gminy oraz współpracy transgranicznej Gminy,
 • Przygotowanie i realizacja wniosków dotyczących współpracy z zaprzyjaźnionymi gminami słowackimi, czeskim, włoskimi i innymi.
 • Budowa bazy danych zwierającej wykaz organizacji i instytucji na pograniczu polsko-czesko-słowackim – chętnych podjąć współpracę międzypodmiotową.
 • Pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych dla organizacji i jednostek zorientowanych na współpracę transgraniczną.
 • Organizacja imprez promujących współpracę transgraniczną.
 • Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju obejmujących współpracę transgraniczną.
 • Prowadzenie kampanii promujących transgraniczne działania gminy Rajcza.
 • Prowadzenie kampanii promującej działania, dorobek, walory przyrodnicze Gminy Rajcza.
 • Udział w Targach Turystycznych.
 • Promowanie i rozwój nowoczesnych środków przekazu.
 • Budowanie więzi międzypokoleniowej poprzez organizację imprez o takim charakterze.
 • Wydawanie materiałów informacyjnych.
 • Wydawanie czasopisma (gazety), zawierającej informacje z życia regionu transgranicznego.
 • Inicjowanie działań polegających na współpracy międzysektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem działań transgranicznych.
 • Współpraca z gminnymi i regionalnymi ośrodkami kultury, szkołami i instytucjami o charakterze kulturalnym.
 • Prowadzenie warsztatów z zakresu rozwoju interpersonalnego jednostki.
 • Prowadzenie kursów nauki języków słowiańskich, szczególnie obszarów partnerskich.
 • Współpraca z regionalnymi i ogólnopolskimi mediami oraz mediami zagranicznymi.
 • Inicjowanie działań o charakterze sportowym i rekreacyjnym i pozyskiwanie środków na ten cel.
 • Budowa biblioteki dźwiękowej zawierającej dorobek artystyczny zespołów regionalnych.
 • Budowa biblioteki tekstów gwarowych.
  Budowa biblioteki wideo zawierającej materiały dotyczące potencjału gospodarczego, przyrodniczego oraz kulturowego obszaru transgranicznego.
 • Współpraca z Polską Akademią Nauk oraz innymi ośrodkami akademickimi, służąca promocji lokalnych gwar i kultur.
 • Organizacja wystaw, plenerów i wernisaży.
 • Budowa transgranicznej bazy ofert pracy.
 • Organizacja międzynarodowych sympozjów i konferencji dotyczących wymiany i przepływu informacji.
 • Promocja ochrony środowiska i aktywności fizycznej.
 • Stworzenie spójnej informacji turystycznej na obszarze Transgranicznym.
 • Promocja Gminy na zewnątrz.
 • Prowadzenie strony internetowej Gminy Rajcza,
 • Aktualizacja aplikacji na smartfony: mobilnysamorzad.pl.
 • Promocja działań Urzędu Gminy Rajcza.
 • Realizacja prac i działań  promocyjnych zleconych przez Wójta Gminy.

Załatwianie spraw

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zadania Referatu

Do zadań GKRPA należą:

–  inicjowanie działań na rzecz kreowania właściwych postaw uzależnień i przemocy,

–  przyjmowanie zgłoszeń o  przypadku  nadużywania  alkoholu  z  jednoczesnym   wystąpieniem przesłanek określonych w art.24   ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, systematyczne zakłócanie spokoju i porządku publicznego,

 –  wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o wystąpieniu w/w przesłanek motywowanie ich do leczenia,  

–  Kierowanie osób  na badanie przez biegłych (psychologa i psychiatrę) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,

–  kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego w celu wszczęcia postępowania w sprawie orzeczenia przez sąd obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

–  przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym   

 

Formularz kontaktowy

Kontaktując się z nami poprzez formularz wiedz, że podane dane posłużą do dalszego procedowania i przygotowania odpowiedzi w formie elektronicznej. 

Polityka prywatności

11 + 2 =

INFORMACJE

Rada Gminy Rajcza

Skład Rady Gminy, sesje online i ninne informacje

Sołectwa

#Rajcza #RycerkaDolna #RycerkaGórna #Sól, #SólKiczora, #Zwardoń

Oświata

Wykaz placówek oświatowych
Gminy Rajcza

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

APLIKACJE MOBILNE GMINY RAJCZA

Aplikacja RajczaGO!
Gmina Rajcza
Godło Polski i herb Rajczy - poziom
URZĄD GMINY RAJCZA

Ul. Górska 1
34–370 Rajcza

NIP: 553 25 11 956
REGON: 000551467

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 7.00–15.00.
Wtorek: 7:00-15:00.
Środa: 7:00-15:00.
Czwartek: 7:00-17:00.
Piątek: 7:00-13:00.

Sob.-Niedz.: Nieczynne.

KONTAKT

Telefony:

 • 33 864 31 55
 • 33 864 31 58
 • 33 864 37 93 

FAX:
33 864 38 87

E-mail:
ugrajcza@rajcza.com.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Polityka prywatności | Deklaracja dostępności | Ochrona danych | Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Pin It on Pinterest

Skip to content