Ogłoszenie o zamówieniu: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w celu jej funkcjonalizacji pod kątem trasy rekreacyjno-rowerowej na odcinku od Koniecznego do Mostu U Suławy za rzeką w km 0+000 – 1+631”

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 3a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 3b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 5 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych

załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Projekt budowlany_od koniecznego do mostu u Suławy_wersja pełna-skompresowany

Załącznik nr 9a – Przedmiar_od koniecznego do mostu u Suławy_etap 1

Załącznik nr 9b – Przedmiar_od koniecznego do mostu u Suławy_etap 2

Załącznik nr 9c – Przedmiar_od koniecznego do mostu u Suławy_etap 3

Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna_od koniecznego do mostu u Suławy

Załącznik nr 11 – Projekt umowy

Załącznik nr 12 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Rajcza w 2023 r

Ogłoszenie o zamówieniu – Odpady 2023

SWZ – Odpady 2023

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty Rajcza

Załącznik nr 2a do SWZ – JEDZ edytowalny

Załącznik nr 2b do SWZ – JEDZ

Załącznik nr 3a do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji

załącznik nr 3b oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

Załącznik nr 4 do SWZ – Lista podmiotów należących lub nie należących do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 do SWZ – Wykaz usług

Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz narzędzi

Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 8 do swz – Projekt umowy

Załącznik nr 9 do swz – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 10 – Identyfikator postępowania

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content