Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej)

Lista podmiotów wrażliwych:

 •  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku
z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – CEEB.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat, do wyboru z pośród ostatnich trzech lat.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy w Rajczy, pok. nr 15, tel. 33 826 12 31. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 2. dokumenty potwierdzające zakup paliwa.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w plikach poniżej:

1. wniosek_o_wypłatę

2. Instruktaż_jak_wypełnić_wniosek

3. arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego-wzór

4. wersja_edytowalna_arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_odblok (1)

5. ustawa-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw

6. rozporzadzenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-20-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku

 

 

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

Apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe

Zgodnie z Uchwałą Nr LVII/362/2022 Rady Gminy Rajcza z dnia 27 września 2022 r. Rada Gminy Rajcza poparła apel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece z siedzibą w Zdunach w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.

Mieszkańcy mogą indywidualnie poprzeć apel.

https://www.openpetition.eu/petition/online/apel-o-wprowadzenie-stawki-0-vat-na-drewno-opalowe

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Zwardoń (Centrum, Myto, Węglarze, Groń, Stańcówka), że w związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała
w dniu 16.06.2022 r. (tj. czwartek)
śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 22.06.2022 (tj. środa).

W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w oznaczonym terminie.

 

informacja 16.06.

Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy

Nabór na stanowisko EKODORADCY

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko pracy:

doradcy ds. Energii i klimatu (EKODORADCY)

w ramach projektu zintegrowanego programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/nabor-na-stanowisko-ekodoradcy

30 czerwca upływa termin składania deklaracji do CEEB !

30 czerwca upływa termin składania deklaracji do CEEB !

JAKIE ŹRÓDŁA CIEPŁA I SPALANIA PALIW MUSIMY ZGŁOSIĆ DO CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła
ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:

– kocioł na paliwo stałe z ręcznym
podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym
podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na 
paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,

– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia
węglowa,
– kocioł gazowy/bojler
gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,

– pompa ciepła,

– ogrzewanie elektryczne/bojler
elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody
użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania (paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło
systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,


Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku, która to nieruchomość jest
zasilana przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW.


Kiedy składam deklarację samodzielnie
a kiedy zrobi to za mnie zarządca?
W przypadku mieszkania, którego 
ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację.

Natomiast jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć
samodzielnie.
Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

„PALĘ W KOMINKU TYLKO OKAZJONALNIE…”
Co jeżeli mam kominek bez funkcji c.o.
i używam go sporadycznie, czy muszę zgłosić go do CEEB?
Tak, kominek używany nawet okazjonalnie
zgłaszamy do CEEB, zaznaczając że jest on eksploatowany, nie zaznaczamy natomiast jaką pełni funkcję.

GDZIE ZNAJDĘ DEKLARACJĘ W WERSJI PAPIEROWEJ?
Deklaracja w wersji papierowej jest dostępna na stronie www.gunb.gov.pl zakładce Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – FAQ.

tutaj

Deklaracja A – budynki mieszkalne

Deklaracja B – budynki NIEmieszkalne

Gdzie składam deklarację w wersji papierowej?


Deklarację w wersji papierowej należy
złożyć osobiście lub wysłać listem do Urzędu Miasta/Gminy zgodnie z lokalizacją budynku.


Czy mogę wysłać deklarację e-mailem?


Nie można wysyłać deklaracji pocztą
elektroniczną. Deklaracja złożona w taki sposób nie zostanie wprowadzona do systemu.

Więcej tutaj : https://ceeb.gov.pl/

Ulotka CEEB

Ulotka CEEB

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

30 czerwca 2022 roku upływa termin obowiązkowego składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Miejsce złożenia:

 • deklaracja w formie papierowej – osobiście lub listownie Urząd Gminy Rajcza, pokój nr 15, telefon: 33 826-12-31, fax 33 864-38-87
 • deklaracja w formie elektronicznej, przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Składający:

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu

Termin składania deklaracji:

Deklarację składa się po 1 lipca 2021 roku:

 • w terminie do 12 miesięcy jeżeli twój budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.
 • w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw, jeżeli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało po 1 lipca 2021 r.

w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci elektronicznej od momentu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków).

Czego dotyczy deklaracja?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:

 • źródła ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu;
 • źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Zakres danych

Złożona deklaracja musi zwierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Pouczenie:

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Dz.U. 2020 poz. 22

Materiały:

Deklaracje w formie pisemnej:

Materiały dodatkowe:deklaracja

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 r. obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Deklaracja o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw

Miejsce złożenia:

 • deklaracja w formie papierowej – osobiście lub listownie Urząd Gminy Rajcza, pokój nr 15, telefon: 33 826-12-31, fax 33 864-38-87
 • deklaracja w formie elektronicznej, przez Internet za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach Węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Składający:

Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu

Termin składania deklaracji:

Deklarację składa się po 1 lipca 2021 roku:

 • w terminie do 12 miesięcy jeżeli twój budynek posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r.
 • w terminie 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła i spalania paliw, jeżeli źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane zostało po 1 lipca 2021 r.

w formie pisemnej lub elektronicznej (w postaci elektronicznej od momentu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków).

Czego dotyczy deklaracja?

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy:

 • źródła ciepła wykorzystywanego na potrzeby budynku lub lokalu;
 • źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.

Zakres danych

Złożona deklaracja musi zwierać:

 • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
 • numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach (w przypadku zmiany tych danych właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana).

Pouczenie:

Niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, zagrożone jest karą grzywny.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Dz.U. 2020 poz. 22

Materiały:

Deklaracje w formie pisemnej:

Materiały dodatkowe:deklaracja

Pin It on Pinterest

Skip to content