Zaznacz stronę

Utylizacja eternitu z budynków położonych na terenie Gminy Rajcza w 2024 roku

Informujemy, że wzorem  lat ubiegłych w 2024 roku możliwy będzie odbiór i utylizacja azbestu od właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy Rajcza

Wnioski składać mogą osoby fizyczne – właściciele budynków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31 marca 2024 roku.

Podstawą  zakwalifikowania do programu  jest złożenie wniosku  z załączoną dokumentacją fotograficzną (zdjęcie obiektu na którym znajduje się azbest a w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany, zdjęcie miejsca składowania oraz zdjęcie budynku z nowym pokryciem dachowym).

Wniosek na odbiór azbestu

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY RAJCZA W 2024 ROKU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2024 roku”.

Wójt Gminy Rajcza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rajcza w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2024 r.”.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 26 stycznia do 21 lutego 2024 roku.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rajczy – ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza, adres poczty elektronicznej:  rolnictwo@rajcza.com.pl, numer faxu: 33 8643-887.

PONZB 2024

Ogłoszenie ARiMR dotyczy płatności dla małych gospodarstw

Ogłoszenie ARiMR dotyczy płatności dla małych gospodarstw

Płatność dla małych gospodarstw zamiast płatności bezpośrednich – sprawdź, czy to się opłaca. Dokumenty do 31 sierpnia TYLKO przez eWniosekPlus

 

Wprowadzone ułatwienie dotyczy rolników, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Stawka ryczałtu to 225 euro/ha. Dotychczas wpłynęło 3100 żądań od zainteresowanych tym wsparciem.

 

Trwa nabór wniosków w ramach płatności dla małych gospodarstw, która to płatność zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Jeżeli rolnik, żądający przyznania płatności dla małych gospodarstw, we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegał się także o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej – wówczas poza płatnością dla małych gospodarstw może otrzymać pieniądze z tych płatności.

 

Żeby skorzystać z takiego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 r. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji. Takie oświadczenie będzie można wycofać do 31 sierpnia br.

 

Prosimy wszystkich rolników, którzy dostarczyli do tej pory te dokumenty w innej formie (e-mailem, w wersji papierowej do placówki ARiMR), o złożenie tego oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus przed zakończeniem naboru.

RYCZAŁT DLA MAŁYCH GOSPODARSTW7kolor1a poprawki4abcd (002)

Odbiór odpadów za 15.08.2023 rok

INFORMACJA

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców
(Surzy, Cyconie, Butorzy, Liszki, Ryłki, Nickulina, Kuchejdy), że w związku z przypadającym Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w dniu 15.08.2023 r. (tj. wtorek) śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 23.08.2023 r. (tj. środa).
związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w oznaczonym terminie.

Utylizacja eternitu z budynków położonych na terenie Gminy Rajcza w 2023 roku

Informujemy, że wzorem  lat ubiegłych w 2023 roku możliwy będzie odbiór i utylizacja azbestu od właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy Rajcza

Wnioski składać mogą osoby fizyczne – właściciele budynków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31 marca 2023 roku.

Podstawą  zakwalifikowania do programu  jest złożenie wniosku  z załączoną dokumentacją fotograficzną (zdjęcie obiektu na którym znajduje się azbest a w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany, zdjęcie miejsca składowania oraz zdjęcie budynku z nowym pokryciem dachowym).

Wniosek na odbiór azbestu

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY RAJCZA W 2023 ROKU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2023 roku”.

Wójt Gminy Rajcza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rajcza w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2023 r.”.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 02 lutego do 24 lutego 2023 roku.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rajczy – ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza, adres poczty elektronicznej:  rolnictwo@rajcza.com.pl, numer faxu: 33 8643-887.

PONZB 2023

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej)

Lista podmiotów wrażliwych:

 •  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku
z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – CEEB.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat, do wyboru z pośród ostatnich trzech lat.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy w Rajczy, pok. nr 15, tel. 33 826 12 31. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 2. dokumenty potwierdzające zakup paliwa.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w plikach poniżej:

1. wniosek_o_wypłatę

2. Instruktaż_jak_wypełnić_wniosek

3. arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego-wzór

4. wersja_edytowalna_arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_odblok (1)

5. ustawa-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw

6. rozporzadzenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-20-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content