Utylizacja eternitu z budynków położonych na terenie Gminy Rajcza w 2023 roku

Informujemy, że wzorem  lat ubiegłych w 2023 roku możliwy będzie odbiór i utylizacja azbestu od właścicieli budynków znajdujących się na terenie Gminy Rajcza

Wnioski składać mogą osoby fizyczne – właściciele budynków, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz rolnicza.

Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31 marca 2023 roku.

Podstawą  zakwalifikowania do programu  jest złożenie wniosku  z załączoną dokumentacją fotograficzną (zdjęcie obiektu na którym znajduje się azbest a w przypadku gdy azbest jest już zdemontowany, zdjęcie miejsca składowania oraz zdjęcie budynku z nowym pokryciem dachowym).

Wniosek na odbiór azbestu

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE „PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZAT NA TERENIE GMINY RAJCZA W 2023 ROKU”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2023 roku”.

Wójt Gminy Rajcza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich działających na terenie gminy, oraz podmioty, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności organizacji pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rajcza w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rajcza w 2023 r.”.

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 02 lutego do 24 lutego 2023 roku.

Wszystkie sugestie i uwagi dotyczące w/w projektu uchwały należy kierować pisemnie na adres: Urząd Gminy w Rajczy – ul. Górska 1, 34 – 370 Rajcza, adres poczty elektronicznej:  rolnictwo@rajcza.com.pl, numer faxu: 33 8643-887.

PONZB 2023

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. (Dz. U z 2022 r. poz. 1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadziła dodatek dla podmiotów wrażliwych (które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej)

Lista podmiotów wrażliwych:

 •  podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 •  jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy
  o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o których mowa w art. 3 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje podmiotom:

1) które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku
z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
2) których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków – CEEB.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany jest jednorazowo na wybrane źródło ciepła. Dodatek wyniesie 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022 r., a uśrednionymi kosztami zakupu z dwóch lat, do wyboru z pośród ostatnich trzech lat.

Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować, co najmniej 50 proc. średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia.

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2022r. w Urzędzie Gminy w Rajczy, pok. nr 15, tel. 33 826 12 31. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
 2. dokumenty potwierdzające zakup paliwa.

UWAGA! W przypadku nieudokumentowania zakupu w 2022 r. co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa z dwóch wybranych lat z okresu 2019-2021 – dodatek nie przysługuje.

Formularz wniosku oraz szczegółowe informacje znajdują się w plikach poniżej:

1. wniosek_o_wypłatę

2. Instruktaż_jak_wypełnić_wniosek

3. arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego-wzór

4. wersja_edytowalna_arkusz_do_obliczania_dodatku_dla_podmiotu_wrazliwego_odblok (1)

5. ustawa-z-dnia-15-wrzesnia-2022-r-o-szczegolnych-rozwiazaniach-w-zakresie-niektorych-zrodel-ciepla-w-zwiazku-z-sytuacja-na-rynku-paliw

6. rozporzadzenie-ministra-klimatu-i-srodowiska-z-dnia-20-wrzesnia-2022-r-w-sprawie-wzoru-wniosku-o-wyplate-dodatku

 

 

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy

Informacja Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy uprzejmie informuje mieszkańców rejonu Zwardoń (Centrum, Myto, Węglarze, Groń, Stańcówka), że w związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała
w dniu 16.06.2022 r. (tj. czwartek)
śmieci z w/w rejonu będą odbierane w dniu 22.06.2022 (tj. środa).

W związku z tym prosi się mieszkańców o wystawienie pojemników z odpadami w oznaczonym terminie.

 

informacja 16.06.

Konkurs na stanowisko: Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rajczy

Nabór na stanowisko EKODORADCY

Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko pracy:

doradcy ds. Energii i klimatu (EKODORADCY)

w ramach projektu zintegrowanego programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego.

Więcej informacji znajduje się w ogłoszeniu o naborze dostępnym na stronie https://aglomeracjabeskidzka.eu/nabor-na-stanowisko-ekodoradcy

Pin It on Pinterest

Skip to content