Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3 listopada 2022 | NGO

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) Wójt Gminy Rajcza przedstawia ofertę złożoną przez Fundację DUO Rajcza 237E; 34-370 Rajcza na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego w zakresie Pielęgnacji tradycji i kultury regionu pn. „W drodze do promocji kultury Górali Żywieckich” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Programie współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza lub na adres e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl upływa dnia 10 listopada 2022 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rajcza niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pin It on Pinterest

Skip to content