Zaznacz stronę

Rajcza 30..12.2021r.

RP.523.2.2021

 

 

Protokół z konsultacji społecznych

 

Działając na podstawie Uchwały Gminy Rajcza z dnia z dnia 24 stycznia 2012r.
nr XXV/104/2012 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia z Radą Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji w dniach od 15-12-2021r. do 29-12-2021r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.

 

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Agnieszka Sałamun- Referent ds. Organizacyjnych i Promocji.

 

 1. W dniach 15 grudnia 2021r. – 29 grudnia 2021r. przeprowadzono konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem NR PR.0050.374.2021 Wójta Gminy Rajcza z dnia 15.12.2021r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  o których mowa w art.3. ust.3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu „Program współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 

 1. Adresatami konsultacji były organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Rajcza.

 

 1. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały była zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Urzędu Gminy Rajcza oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rajcza.

 

 1. Formularz konsultacyjny należało składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rajczy ul. Górska 1, drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu), mailem na adres ugrajcza@rajcza.com.pllub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na platformie e-PUAP(ugrajcza.rekord.com.pl zakładka: organizacje pozarządowe).

 

 1. Zebrane uwagi i opinie uczestników konsultacji:

W toku konsultacji społecznych została zgłoszona opinia od Stowarzyszenia KRUCAZEKSY z siedzibą w Zwardoń 48; 34-373 Zwardoń.

Stowarzyszenie postuluje zmiany w „Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Rajcza” w zakresie terminu ogłaszania konkursu, terminu składania ofert oraz terminu zakończenia realizacji zadania publicznego.

 

 

 

 

 

 1. Stanowisko Wójta wraz z uzasadnieniem do uwag i wniosków:

 

 • W odniesieniu do terminu ogłaszania konkursów

Na każdy rok tworzony jest odrębny Program współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przepisy wymagają, by roczny program współpracy był uchwalony do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu (art. 5a ust. 1). Skoro Program obowiązuje w konkretnym roku to nie można ogłaszać konkursów ofert na podstawie Programu, który dopiero wejdzie w życie od dnia 1 stycznia. Możliwość ogłoszenia konkursów istnieje najwcześniej w styczniu.

Zatem uwaga aby w Regulaminie wprowadzić zmianę umożliwiającą w roku poprzedzającym ogłaszanie konkursów na rok następny w oparciu o Projekt dotyczący roku następnego jest niezasadna.

 • W odniesieniu do terminu składania ofert

Termin składania ofert wyznaczony może być najwcześniej w styczniu każdego roku. Warunkiem jego wyznaczenia jest obowiązywanie Programu w danym roku. Podejmowanie jakichkolwiek działań na podstawie Programu dotyczącego konkretnego roku, który się jeszcze nie rozpoczął nie jest właściwe.

W danym roku obowiązuje Program uchwalony na dany rok i to on jest wyznacznikiem terminów wykonywania określonych działań.

 • W odniesieniu do terminu zakończenia realizacji zadania publicznego

Wyznaczenie terminu zakończenia zadania publicznego na dzień 31 grudnia wyklucza możliwość prawidłowego rozliczenia zadania w bieżącym roku budżetowym. Organizacja obsługi księgowej oraz finansowej Gminy wymaga aby na dzień zamknięcia roku budżetowego były rozliczone środki wydatkowane na realizację Programu w tym w ramach dotacji udzielanych organizacją pożytku publicznego.

Zgłoszone przez Stowarzyszenie uwagi dotyczą „Regulaminie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Rajcza” a nie „Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”. Z powodów wskazanych powyżej nie zostają one uwzględnione
w treści Programu niemniej.

Wójt Gminy Rajcza mając na uwadze postulowane rozszerzenie okresu realizacji zadań publicznych będzie starał się ogłosić konkursy ofert jak najwcześniej w danym roku kalendarzowym.

Wójt Gminy Rajcza

Zbigniew Paciorek

 

skan protokół z konsultacji społecznych

Pin It on Pinterest

Skip to content