Zaznacz stronę

 

                REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

KLUB SENIORA W GMINIE RAJCZA”

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pn. „KLUB SENIORA W GMINIE RAJCZA”, ich obowiązki a także proces wsparcia przewidzianego
  w ramach Projektu.
 2. Celem głównym projektu pt.: „Klub Seniora w Gminie Rajcza” będzie przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji 30 osób starszych w okresie realizacji wsparcia w ramach projektu tj. od 02.11.2022 do 30.06.2023r. oraz ich aktywizację w kierunku podejmowania działań́ zmierzających do poprawy jakości życia, poprzez uruchomienie jednej placówki Klubu Seniora na terenie Gminy Rajcza.
 1. Miejsce realizacji: Gmina Rajcza.
 2. Wnioskodawcą jest Gmina Rajcza.
 • 2 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć Projekt „Klub Seniora w Rajczy”.
 2. Uczestniku projektu (UP) – należy przez to rozumieć: mieszkańcy i mieszkanki i mieszkanki gminy Rajcza w wieku pow. 60 r.ż. niesamodzielnych, nieaktywnych zawodowo, w tym 18 kobiet, spełniających następujące kryteria:

*osoby korzystające ze świadczeń́ pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pom. społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

*osoby zamieszkałe na terenie gminy Rajcza,

*osoby niesamodzielne, w tym osoby z ON.

 1. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół osób powołanych przez Wnioskodawcę weryfikujących dokumenty i zatwierdzających listy Uczestników Projektu.
 2. Wsparciu dla Uczestnika – należy przez to rozumieć formy wsparcia oferowane Uczestnikom, na które składają się: zajęcia ruchowe, zajęcia manualne, zajęcia taneczne, zajęcia z obsługi komputera, zajęcia
  z dietetykiem, warsztaty z psychologiem/terapeutą oraz średnio raz w miesiącu wyjazd/wycieczka.
 • 3 WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
 1. Uczestnikiem Projektu może być mieszkaniec gminy Rajcza, zgodnie z zapisami § 2 pkt. 2.
 2. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie przez kandydata na Uczestnika Projektu Wnioskodawcy następujących dokumentów:
  1. W momencie ubiegania się o udział w projekcie:

formularza rekrutacyjnego do Projektu wraz z zakresem danych osobowych (zgodnie
ze wzorem-załącznikiem nr 1 do regulaminu
),

oświadczenia (zgodnie ze wzorem -załącznikiem nr 2 do regulaminu),

 1. W momencie zakwalifikowania się do udziału w projekcie:

– deklaracji uczestnictwa w projekcie (zgodnie ze wzorem – załącznikiem nr 3 do regulaminu),

– umowy uczestnictwa w projekcie (zgodnie ze wzorem – załącznikiem nr 4 do regulaminu).

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 muszą zostać opatrzone podpisem kandydata na Uczestnika Projektu.
 • 4 ZASADY REKRUTACJI
 1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Wnioskodawca.
 2. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
 3. Wnioskodawca informuje o rekrutacji umieszczając na swojej stronie internetowej oraz w widocznych miejscach (OPS, GOK) z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem dokumenty rekrutacyjne.
 4. Rekrutacja prowadzona będzie na bieżąco, do wyczerpania limitu miejsc począwszy od miesiąca listopada 2022 r., przy czym podzielona będzie na dwa etapy:
 1. I-szy etap – 02.11.2022 r. – 30.12.2022 r.
 2. II – gi etap – od 02.01.2023 r. – rekrutacja ciągła do wyczerpania limitu miejsc, uruchomiona
  w momencie zgłoszenia się niewystarczającej ilości osób do projektu podczas I-szego etapu.
 1. Weryfikacja dokumentów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną, zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie.
 2. Kryteria rekrutacji (formalne):
 1. status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć́ w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa (oświadczenie UP lub zaświadczenie np. z OPS, lub orzeczenie o niepełnosprawności lub dokumenty poświadczające stan zdrowia),
 2. zamieszkiwanie w Gminie Rajcza (oświadczenie UP),
 3. wiek pow. 60 r. ż. (oświadczenie UP /Dowód Osobisty do okazania),
 4. osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  (oświadczenie UP lub zaświadczenie np. z OPS, lub orzeczenie o niepełnosprawności lub dok. poświadczające stan zdrowia).

Kryteria premiujące:

 1. osoby o niskich dochodach będą̨ miały pierwszeństwo w dostępie do usług, tj. osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotną
  w gospodarstwie lub na osobę w rodzinie), o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społ. (ustalone na podstawie wywiadu środowiskowego służącego ustaleniu aktualnej sytuacji życiowej osoby ubiegającej się o udział w projekcie) – udział w projekcie nieodpłatny. Wnioskodawca dopuszcza możliwość korzystania z usług w ramach projektu również seniorom, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (…) za dodatkową opłatą. Seniorzy osiągający dochód powyżej w/w kryterium dochodowego zobligowani będą̨ ponosić́ opłaty za usługi zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Gminy,
  a wysokość́ opłaty naliczana będzie indywidualnie dla każdego UP, ustalona na podstawie wywiadu środowiskowego,
 2. status ON w st. znacznym/umiarkowanym i/lub z niepełnosprawnością sprzężoną
  lub z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (orzeczenie o niepeł. lub dok. pośw. stan zdrowia) +15pkt
 3. status ON w stopniu lekkim (jw.)+10pkt,
 4. korzystanie z PO PŻ pod warunkiem, że zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z POPŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w POPŻ (zaświadczenie)+10pkt,
 5. wykluczenie wielokrotne rozumiane jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek wskazanych w ww. Wytycznych (orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument. poświadczające stan zdrowia lub zaświadczenie z OPS) +10pkt.
 1. Kandydaci zostaną uszeregowani na listach rankingowych w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w Projekcie.
 2. W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, listy rankingowe,
  o których mowa w ust. 7, zostaną podzielone na listy podstawowe i rezerwowe.
 3. Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci znajdujący się na liście podstawowej.
 4. Objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydata z listy rezerwowej możliwe jest w przypadku rezygnacji Uczestnika lub rozwiązania z nim umowy, tak, aby osoba ta mogła w pełni skorzystać z form wsparcia wynikających z projektu.
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów oraz zatwierdzenie list przez Wnioskodawcę projektu następuje najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji. O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną poinformowani osobiście lub drogą mailową lub telefonicznie.
 6. Najpóźniej w chwili rozpoczęcia udziału w projekcie każdy z Uczestników podpisuje dokumenty
  o których mowa w § 3 pkt. 2 lit b.
 • 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU
 1. Uczestnicy projektu mają obowiązek aktywnego uczestnictwa we wsparciu oferowanym
  i zadeklarowanym w ramach Projektu. Nieobecności są dopuszczalne jedynie w przypadkach losowych, in w przypadku choroby, wyjazdu i muszą zostać usprawiedliwione telefonicznie lub pisemnie.
 2. Uczestnicy projektu mają obowiązek udziału w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych w ramach projektu.
 3. W przypadku zmiany danych osobowych Uczestnicy mają obowiązek zgłoszenia/aktualizacji danych
  do 7 dni od dnia zaistnienia zmiany w Biurze Projektu.
 • 6 ZASADY MONITORINGU
 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji, w tym dokumentacji fotograficznej zgodnie z wytycznymi i zapisami we wniosku o dofinansowanie.
 2. Uczestnicy/-czki projektu są zobowiązani do udzielania informacji osobom i instytucjom zewnętrznym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli projektu.
 • 7 ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, przeprowadzka itp. i wymaga złożenia przez uczestnika projektu pisemnej rezygnacji z uczestnictwa w projekcie. Po otrzymania oświadczenia o rezygnacji Uczestnik/-czka zostaje skreślony/-a z listy uczestników.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika/-czki z listy uczestników projektu
  w przypadku bardzo niskiej frekwencji uczestnictwa w formach wsparcia lub naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje koordynator projektu o czym poinformuje Uczestnika/-czkę projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.

 

Zatwierdził: Zbigniew Paciorek

Wójt Gminy Rajcza

 

 

 

 

 

 

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

Załącznik nr 1 Wzór formularza zgłoszeniowego do Projektu

Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia Uczestnika Projektu

Załącznik nr 3 Wzór deklaracji uczestnictwa w Projekcie

Załącznik nr 4 Wzór umowy uczestnictwa w Projekcie

Regulamin Klubu Seniora w Gminie Rajcza

Załączniki 1, 2, 3, 4 do Regulaminu. Rekrutacja do Domu SENIORA

Pin It on Pinterest

Skip to content