Zaznacz stronę

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zakład Linii Kolejowych

w Sosnowcu

3 Maja 16, 41-200 Sosnowiec

tel. + 48 32 700 40 00

Iz.Sosnowiec@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

                                                                                                Sosnowiec, dnia 10.05.2023r.

 

Ogłoszenie

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Sosnowcu Sekcja Eksploatacji w Bielsku-Białej w oparciu
o uregulowania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 października 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych
oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r. poz. 1744 z późn. zm.) dotyczącymi kwalifikacji
i funkcjonowania przejazdów kolejowo-drogowych informuje co następuje:

droga przechodząca przez przejazd kolejowo-drogowy kategorii D
w km 105,737 linii kolejowej nr 139 Katowice – Zwardoń
jest drogą wewnętrzną.

Zgodnie z § 12 wyżej wymienionego rozporządzenia, przejazd kolejowo-drogowy w ciągu drogi wewnętrznej może funkcjonować tylko jako przejazd kategorii F,
na podstawie zawartej umowy pomiędzy PKP PLK S.A. Zakładem Linii Kolejowych w Sosnowcu
a użytkownikiem bądź użytkownikami przejazdu (osoba fizyczna lub prawna).

W przypadku, gdy do dnia 12 czerwca 2023r. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu nie otrzyma zgłoszenia od osoby fizycznej
lub osoby prawnej gotowości użytkowania przedmiotowego przejazdu kolejowo-drogowego jako kategorii F, tutejszy Zakład rozpocznie procedurę likwidacji przejazdu.

 

Dane kontaktowe:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
w Sosnowcu; ul. 3 Maja 16; 41-200 Sosnowiec

iz.sosnowiec@plk-sa.pl

nr telefonu: 32 710-49-01.

 

Pin It on Pinterest