Zaznacz stronę

Ważna informacja dla właścicieli zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków !!!

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Rajcza!!! Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Informujemy również, że zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ww. ustawy, wójt jest zobowiązany do prowadzenia kontroli posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz sprawowania kontroli nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ustawy. Na terenie naszej gminy rozpoczął się już cykl kontrolny nieruchomości.

Kontrola polega na wezwaniu do Urzędu Gminy właściciela nieruchomości nieprzyłączonej do sieci kanalizacyjnej do przedłożenia umowy zwartej z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  oraz okazanie dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub osadów ściekowych (nie rzadziej niż jeden raz na kwartał – szambo, co najmniej jeden raz do roku – przydomowa oczyszczalnia ścieków, zgodnie z regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie gminy Rajcza).

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Wszystko to ma na celu zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać wyłącznie gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Rajcza, w przypadku Gminy Rajcza są to m.in.:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Rajczy, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, siedziba firmy: Rycerka Dolna 96A,
  2. Beskid Ekosystem Sp. z o. o. w Cięcinie, ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina,
  3. mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa,
  4. TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  5. WC Serwis Polska z o.o., ul. Szybowa 20E, 41-808 Zabrze.

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Pin It on Pinterest

Skip to content