Zaznacz stronę

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rajcza powinien spełniać następujące wymagania:

  1. w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych:

1) posiadać co najmniej jeden pojazd asenizacyjny przeznaczony do świadczenia tego typu usług, który:

  1. a) spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
  2. b) spełnia wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, ze zm.), w tym posiada aktualne badania techniczne i świadectwo dopuszczenia do ruchu,

2) pojazd asenizacyjny powinien być oznakowany w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę poprzez umieszczenie na nich nazwy przedsiębiorcy oraz adresu i numeru telefonu kontaktowego przedsiębiorcy.

3) pojazd asenizacyjny powinien stanowić własność lub znajdować się w użytkowaniu przedsiębiorcy (najem, użyczenie, dzierżawa, leasing itp.),

4) pojazd asenizacyjny powinien być wyposażony w sorbenty i urządzenia umożliwiające usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń po opróżnieniu zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków;

  1. w zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:

1) przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową (pod pojęciem dysponowanie rozumie się: prawo własności, najmu, użyczenia, dzierżawy itp.), która winna posiadać:

  1. a) urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1478)
  2. b) miejsca postoju pojazdów asenizacyjnych w liczbie odpowiadającej liczbie użytkowanych pojazdów,
  3. c) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, a w przypadku ich braku należy zawrzeć w tym zakresie umowę na świadczenie usług ze specjalistyczną firmą,
  4. d) punkt bieżących napraw pojazdów, a w przypadku braku takiego miejsca należy zawrzeć w tym zakresie umowę na świadczenie usług ze specjalistyczną firmą,

2) teren bazy powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu dysponującego bazą transportową.

  1. w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:

1) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych powinny być poddawane myciu i dezynfekcji zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

2) w przypadku wycieku ścieków bytowych należy usunąć powstałe zanieczyszczenia używając specjalnego pojazdu ssąco-płuczącego, a w przypadku jego braku wezwać firmę posiadającą taki pojazd.

3) pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

  1. w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

1) miejscem przekazywania nieczystości ciekłych powinna być stacja zlewna działająca w oparciu o obowiązujące przepisy,

2) stacja zlewna powinna zapewnić gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek Wniosek o zezwolenie na odbiór na nieczystości ciekłe

Uchwała uchwała wymagania na zezwolenie na odbiór nieczystości

 

Pin It on Pinterest