Zaznacz stronę

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI DOTYCZĄCE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

Zgodnie z art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) Urząd Gminy w Rajczy informuje właścicieli nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o ustawowych obowiązkach w tym zakresie. w związku z tym obowiązkowe są: przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie albo ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Począwszy od roku bieżącego, na terenie naszej gminy prowadzone będą regularne kontrole w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku szamb oraz pozbywania się osadów ściekowych, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu do Urzędu właściciela nieruchomości nieprzyłączonej do sieci kanalizacyjnej celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz okazanie dowodów uiszczania opłat za te usługi. Należy pamiętać, że przedkładane dokumenty muszą potwierdzać regularność wywozu szamba lub osadów ściekowych.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać wyłącznie gminne jednostki organizacyjne lub przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Rajcza, w przypadku Gminy Rajcza są to m.in.:

  1. Zakład Usług Komunalnych w Rajczy, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, siedziba firmy: Rycerka Dolna 96A,
  2. Beskid Ekosystem Sp. z o. o. w Cięcinie, ul. Graniczna 1, 34-350 Cięcina.

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content