Zaznacz stronę

REGULAMIN IMPREZY
 „Siustane potańcówki we wsiach” w Rycerce Dolnej

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy o nazwie „Siustane potańcówki we wsiach” organizowanej w dniu 28.10.2023 r. w godzinach 18:00-24:00 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rycerce Dolnej zwanej dalej „Imprezą”.
 3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 5. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 6. Organizatorem Imprezy „Siustane potańcówki we wsiach” jest Gmina Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza.
 7. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 8. Impreza ma charakter otwarty, a wstęp na nią jest wolny. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.
  Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
 9. Zakazane jest:
  niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy,
  b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Imprezy,
  c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie Imprezy,
  d. dotykanie wszelkich urządzeń elektrycznych, rozdzielni urządzeń elektrycznych, elementów wirujących
 10. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy
 • broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • materiałów wybuchowych,
 • wyrobów pirotechnicznych,
 • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 • środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 

 1. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca.
 2. Uczestnicy Imprezy lub inne osoby przebywające na terenie Imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 3. Uczestnicy imprezy poruszający się pojazdami zobowiązani są do parkowania w wyznaczonych strefach i bezwzględnego stosowania się do poleceń osób wyznaczonych przez organizatora do obsługi strefy parkingowej oraz ochrony.
 4. Organizator utrwala przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez Organizatora w przyszłych latach. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
 5. Uczestnicząc w wydarzeniu zgadza się Pan /Pani na publikację wizerunku w materiałach z wydarzenia na stronie internetowej firmy, kwartalniku firmowym oraz na portalu internetowym Facebook. Wizerunek będzie rozpowszechniany na zasadzie art. 81 ust 2 pkt. 2 prawa prasowego (jako część pewnej całości, krajobrazu, zgromadzenia) oraz na podstawie art.6 ust1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora przetwarzanie wizerunku w celach marketingu bezpośredniego, dotyczący wyłącznie promocji imprezy). Administratorem danych osobowych jest organizator, czyli Gmina Rajcza. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iodo@marwikpoland.pl
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań.
 7. Niniejszy Regulamin jest dostępny: u przedstawicieli Organizatora na terenie Imprezy oraz udostępniony został na stronie internetowej Organizatora: rajcza.pl.
 8. Naruszenie niniejszego regulaminu może skutkować w szczególności: wezwaniem uczestnika Imprezy do opuszczenia terenu Imprezy,
 9. Ujęciem uczestnika Imprezy i przekazaniem go służbom zewnętrznym, przede wszystkim Policji.
 10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 11. Udział w imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu.
 12. Regulamin wchodzi w życie 25.10.2023 roku i obowiązuje w dniu Imprezy.

Regulamin imprezy Rycerka Dolna

Pin It on Pinterest

Skip to content