Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt „Cyfrowa Gmina”, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Celem programu jest rozwój cyfrowy Jednostki Samorządu Terytorialnego poprzez poprawę bezpieczeństwa teleinformatycznego gminy Rajcza wraz z dostosowaniem do wytycznych rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2017, poz. 2247 z późn. zm.) oraz wzmocnienie odporności na
zagrożenia, w tym związane z pandemią COVID-19.

W wyniku realizacji projektu Gmina Rajcza zwiększy swój potencjał cyfrowy poprzez :

Zakup Stacji roboczych (10 szt)

Doposażenie serwerowni (serwer1szt, serwerowy system operacyjny, licencje dostępowe)

Zakup Urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego pozwalającego na przyłączenie do szerokopasmowego Internetu (2szt)

Tworzenie domen/platform/portali, tylko związane z cyberbezpieczeństwem i dostosowaniem do WCAG 2.1

Szkolenie dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa

Zakup usług doradczych

Wykonanie Diagnozy cyberbezpieczeństwa

Rozbudowę zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) wartość dofinansowania: 228060,00zł

 

 

 

 

 

Pin It on Pinterest