Zaznacz stronę

Nazwa projektu: Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych

Projekt realizowany przez partnerów:

Partner wiodący: Mesto Krásno nad Kysucou, www.mestokrasno.sk

Partner projektu 1: Mesto Čadca, www.mestocadca.sk

Partner projektu 2: Obec Oščadnica, www.oscadnica.sk

Partner projektu 3: Obec Skalité, www.skalite.sk

Partner projektu 4: Gmina Rajcza, www.rajcza.com.pl

Partner projektu 5: Gmina Milówka, www.milowka.com.pl

Partnerzy otrzymali dofinansowanie na projekt w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027, Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze

Kod projektu: PLSK.01.01-IP.01-0017/23

Łączna kwota zatwierdzonych wydatków projektu: 1 090 610,00 EUR (w tym 872 488,00 EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Okres realizacji projektu: 1.1.2024-31.12.2025

Głównym celem projektu: Stworzenie systemu współpracy w zakresie ostrzegania, monitoringu i reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz przygotowanie ludności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia życia.

2 cele szczegółowe:

 1. Poprawa współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego, w tym wymiana doświadczeń i standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych w strefie przygranicznej,
 2. Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej i organizacji. Pogranicza o potrzebie ochrony środowiska, reagowania w przypadku klęsk żywiołowych oraz niesienia/wezwania pomocy

W chwili obecnej nie istnieje wspólny system ostrzegania i interwencji ratowniczej PL-SK. Partnerami są instytucje (gminy) bezpośrednio na obszarze przygranicznym, sąsiadują ze sobą, tworzą wspólny podmiot przekraczający granicę państwową. Istnieje potencjał do współpracy, gdyż w przypadku interwencji państwowe służby ratownicze krajów są często dalej niż te z przeciwnej strony granicy. Brakuje systemu ochrony wspólnego obszaru przygranicznego, zwłaszcza obszaru leśnego, który rozciąga się łącznie w obu krajach, zwłaszcza w miejscu realizacji tego projektu.

Treść projektu polega na utworzeniu warunków dla szybkiego wdrożenia służb ratowniczych i środków materialnych w celu zwalczania pożarów i innych katastrof naturalnych (burze, powodzie…).

To skoordynowane działanie interwencyjne będzie realizowane w systemie zwoływania (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) pomiędzy poszczególnymi służbami ratowniczymi partnerów. Zakupiony w ramach projektu sprzęt znajdzie zastosowanie w przypadku dużych pożarów w trudno dostępnym terenie, a także w przypadku powodzi, klęsk żywiołowych itp. (obecnie służby ratownicze nie dysponują niezbędnym sprzętem). W tym projekcie chcemy również przeprowadzić wspólne szkolenie w zakresie koordynacji działań i jednocześnie współpracy między jednostkami interwencyjnymi oraz szkolenia dla dzieci.

Projekt będzie realizowany w formie następujących zadań:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu będzie obejmowało określenie wszystkich zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,

Zadanie 2: Stworzenie wspólnego systemu ostrzegania, standaryzacja wyposażenia służb ratowniczych, w tym wymiana doświadczeń,

 • Działanie 2.1: Stworzenie wspólnego systemu ostrzegania,
 • Działanie 2.2: Wyposażenie służb ratowniczych,
 • Działanie 2.3: Wspólne ćwiczenia i zawody strażackie.

Partnerzy tego projektu – samorządy – są zlokalizowani bezpośrednio w obszarze przygranicznym. Ich łączna powierzchnia wynosi 404 km2 (Krasno 58 km2, Čadca 57 km2, Oščadnica 58 km2, Skalité 33 km2, Rajcza 131 km2 i Milówka 98 km2), co oznacza, że ​​zwiększamy zapobieganie klęskom żywiołowym na tak dużym obszarze tuż przy granicy PL- SK.

Celem projektu jest stworzenie warunków do szybkiego rozmieszczenia jednostek ratowniczych i zasobów materialnych podczas gaszenia pożarów i innych klęsk żywiołowych na wspólnej granicy między Republiką Słowacką a Polską, biorąc pod uwagę obciążenie środowiska,  zagrożenie lasów przez pożary i inne klęski żywiołowe.

To skoordynowane działanie interwencyjne będzie realizowane za pomocą systemu zwoływania poszczególnych elementów interwencji gmin i miast.

W projekcie uczestniczy 6 partnerów (gminy i 6 ochotniczych straży pożarnych). Każdy partner musi rozbudować swój sprzęt o sprzęt ratowniczy, czy to pojazdy, czy narzędzia. Ze względu na lokalizację partnerów – tereny leśne i górskie pogranicza, pozyskują pojazdy terenowe z napędem 4×4, samochód osobowy dla strażaków na wyjazdy i sprzęt.

Sprzęt zakupiony w ramach tego projektu będzie wykorzystywany podczas dużych pożarów w trudno dostępnym terenie, a także podczas powodzi, kataklizmów itp.

W tym projekcie chcemy wdrożyć wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami ratowniczymi PL i SK, przeprowadzić wspólne szkolenia/ćwiczenia koordynacji działań i jednocześnie współpracować pomiędzy jednostkami interwencyjnymi. Przeprowadzimy 3 pokazy interwencji, ćwiczeń, połączonych z zawodami strażackimi

Zadanie 3: Działania edukacyjno-promocyjne w szkołach podstawowych

 • Działanie 3.1 Szkolenie w szkołach podstawowych

W związku z tym, że realizujemy działania związane z zakupami sprzętu – zaplanowaliśmy także działania edukacyjne i promocyjne. Ich celem jest zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie łagodzenia i przystosowywania się do zmian klimatycznych oraz zapobiegania negatywnym skutkom klęsk żywiołowych. W ramach działań skupimy się na następujących tematach: promowaniu rozwiązań wspierających adaptację do zmian klimatycznych, informowaniu o korzyściach płynących z wdrożonych rozwiązań, informowaniu o zasadach postępowania w przypadku klęsk żywiołowych. Powyższe będziemy realizować w formie działań edukacyjno-promocyjnych w szkołach podstawowych. Aby uświadomić obywatelom, jak powinni zareagować, gdy zobaczą pożar lub inną klęskę żywiołową, chcemy przede wszystkim uczyć dzieci w szkołach podstawowych profilaktyki. Tematem szkoleń będzie zapoznanie dzieci z tym jak powinny postępować w danym zdarzeniu, jak się zachować, pod jaki numer zadzwonić i co powinno zawierać to ogłoszenie.

Zadanie 4: Komunikacja projektu,

 • Działanie 4.1 strona internetowa i media społecznościowe,
 • Działanie 4.2 materiały promocyjne – prewencja pożarowa, pierwsza pomoc, ostrzeżenia, roll-up,
 • Działanie 4.3 konferencja końcowa,
 • Działanie 4.4 tablice informacyjne i pamiątkowe,
 • Działanie 4.5: Artykuły w prasie.

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy na temat dofinansowania projektu ze źródeł UE.

Zadanie 5: Zarządzanie projektem

 • Działanie 5.1 Zamówienia publiczne
 • Działanie 5.2 Zarządzanie projektami zewnętrznymi

Zadanie obejmuje całościowe zarządzanie projektem – przez przedstawicieli partnerów przy współpracy z zewnętrznymi usługodawcami, którzy zapewnią monitoring

Projekt przeznaczony jest dla następujących grup docelowych:

ogół społeczeństwa – mieszkańcy obszaru przygranicznego – terytorium, którego projekt dotyczy, społeczeństwo obywatelskie oraz organizacje i instytucje publiczne właściwe w zakresie przyrody i ochrony środowiska, a także jednostki administracji państwowej działające na tych obszarach.

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content