Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Europa dla Obywateli”.

Głównym celem projektu jest budowanie platformy solidarnego działania, walka ze stereotypami i uprzedzeniami rasowymi (kryzys migracyjny) oraz wymiana doświadczeń z członkostwa w UE w kontekście refleksji nad jej przyszłością (skonfrontowana z podglądami eurosceptyków).
Jednym z kluczowych aspektów spotkania jest upowszechnienie idei Zjednoczonej Europy poprzez pobudzenie do refleksji nad przyszłością UE a poprzez to wzmocnienie tożsamości europejskiej. W tym celu zorganizowana będzie 3 dniowa konferencja „Europa wczoraj i dziś – co nam dało i daje członkostwo w UE”.
Dyskusje i debaty w trakcie i po konferencji nie będzie ograniczać się do uczestników projektu już popierających idę UE, ale również do uczestników i tej części społeczności lokalnej która neguje lub nie jest przekonana do idei UE. Zastanowimy się również nad przyczynami i konsekwencjami Brexitu (Polexitu?) i jego wpływie na UE.
Projekt będzie promował zatem społeczne poparcie dla polityki integracji społecznej w ramach UE, podkreślając zbiorową i indywidualną odpowiedzialności za walkę stereotypami i napiętnowaniem społecznym (zwłaszcza migrantów). Idee te będą podkreślane podczas każdego z działań a projekcie.
Dialog międzykulturowy jako cel pośredni tego projektu, stanowić ma płaszczyznę wymiany poglądów pomiędzy różnymi kulturowo społecznościami gmin partnerskich. Poprzez wspólne działania uczestników z różnych środowisk kulturowych, etnicznych i religijnych m.in. podczas występów artystycznych, projekt ma na celu rozwój więzi międzykulturowej. W projekcie zostaną stworzone programy edukacyjno-informacyjne dotyczące działań UE adresowane do liderów i członków organizacji pozarządowych.
W ramach realizacji projektu zostanie stworzony „Roadmap -program zintegrowanych działań partnerskich” wyznaczający kierunki wspólnych działań partnerów w różnych dziedzinach współpracy. Platformą współpracy będzie opracowanie podczas projektu porozumienia „Municipality NetWork – partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju” popularyzującą integrację UE i jej politykę społeczną. Gminy wchodzące w skład „Municipality NetWork” będą prowadziły zintegrowane, solidarne działania propagując idee UE. Informacje o naszych działaniach będą podawane również podczas różnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych czy edukacyjnych.

Wartość projektu: 20.160 €

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Skip to content