Zaznacz stronę

OGŁOSZENIE o konsultacjach

 „Programu współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

 1. Wójt Gminy Rajcza zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Rajcza XXV/104/2012 z dnia 24 stycznia

  2012 r., przedstawia do konsultacji projekt uchwały „Program współpracy Gminy Rajcza
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
  ”.

 1. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2022.1327 t.j. z dnia 2022.06.24) oraz postanowienia wskazanej powyżej Uchwały Rady Gminy Rajcza.

 1. Adresatem konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Rajcza.

 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii i uwag wskazanych powyżej podmiotów w sprawie projektu uchwały pod nazwą „Program współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

 1. Opinie do przedmiotowego projektu uchwały należy składać w formie pisemnej za pomocą formularza opinii do dnia 20.10.2022 r. godz.14.30.

 1. Formularz konsultacyjny należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rajczy ul. Górska 1, drogą pocztową (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu), mailem na adres ugrajcza@rajcza.com.pllub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na platformie

  e-PUAP (bip.ugrajcza.rekord.com.pl zakładka: organizacje pozarządowe).

 1. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji, danych osób upoważnionych do reprezentowania organizacji oraz Imienia i Nazwiska osoby zgłaszającej uwagi i opinie.

1. PROGRAM WSPÓŁPRACY 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII

Pin It on Pinterest

Skip to content