Zaznacz stronę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy informuje, że jest już możliwość składania wniosków o dodatek węglowy. Wnioski są przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Gminy w Rajczy (700 – 1500) w pokoju nr 3. Formularze wniosków można znaleźć poniżej lub odebrać osobiście w siedzibie GOPS-u.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo: 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego;

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się: 

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe)
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się:

węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw      (Dz. U. poz. 1477).

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania : https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 Dołączyć do wniosku należy również:   RODO – Informację o zasadach przetwarzania danych osobowych

Więcej informacji można uzyskać:

– w GOPS Rajcza  pod nr telefonu: 338652052

https://www.gov.pl/web/klimat

http://rajcza.naszops.pl/n,wnioski-o-dodatek-weglowy

rodo-dodatek-weglowy-1660804962

wniosekododatekweglowypdf-1660804883

 

Pin It on Pinterest