Zaznacz stronę

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

Wójt Gminy Rajcza zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327), działające na terenie gminy Rajcza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2023 roku.

Celem działania komisji konkursowej jest zaopiniowanie ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego
w 2023 roku. Udział w pracach komisji jest bezpłatny. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego oraz dwie osoby wskazane przez organizacje.

Do składu komisji konkursowej mogą zostać wybrane osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, które nie biorą udziału w konkursie, a zgłoszeni kandydaci nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U.2022.2000). Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie pozostają w stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w otwartym konkursie ofert i w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, jeżeli:

  1. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
  2. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej lub
  3. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Kandydatów można zgłaszać w terminie od 6 lutego do 14 lutego 2023 r. (do godz. 14.30) poprzez wypełnienie formularza, który należy przesłać na adres Urzędu Gminy Rajcza,
ul. Górska 1, 34-370 Rajcza lub za pomocą poczty elektronicznej ugrajcza@rajcza.com.pl

zaproszenie

komisja konkursowa zarządzenie,regulamin powoływania

Załącznik nr 2,3,4

Pin It on Pinterest

Skip to content