Zaznacz stronę

Rajcza, dnia 20.10.2021 r.

ZP.271.2.ZAP.OFERT.13.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Rajcza zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.) oraz zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 305 t. j.) w formie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest:

 1. ZAMAWIAJĄCY (BENEFICJENT):

Nazwa: Gmina Rajcza

Ulica: Górska 1

Kod pocztowy: 34-370

Miejscowość: Rajcza

Województwo: śląskie

Powiat: żywiecki,

REGON: 072182692 NIP: 5532511956

e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl

tel.: (33) 86 43 155 fax.: (33) 86 43 887.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie wniosku grantowego wraz z wymaganymi załącznikami do Programu „Cyfrowa Gmina”,  zgodnie z ogłoszonym konkursem grantowym pn.: „Cyfrowa Gmina” w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Standard przedmiotu zamówienia określa w szczególności:

 1. Regulamin konkursu, w ramach którego prowadzony jest nabór wniosków,
 2. Dokument programowy wraz z uszczegółowieniem i pozostałymi wytycznymi POPC,
 3. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie związanym z wydatkowaniem funduszy unijnych,
 4. Przepisy i normy prawa polskiego, a w szczególności ustawy: o finansach publicznych,
  o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawo zamówień publicznych,
 5. Pozostałe dokumenty, do których odsyłają w/w dokumenty.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania:

Lp.Nazwa opracowania
1.Dokumentacja aplikacyjna zawierająca koncepcję projektu wraz z celami i efektami projektu, Opis Przedmiotu Zamówienia
2.Przygotowanie projektu Wniosku grantowego w celu złożenia przez Gminę w Generatorze Wniosków –  http://cyfrowa-gmina.p.lodz.pl/

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:
 • O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
 2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody „spełnia/nie spełnia”.

 1. TERMIN REALIZACJI: Termin złożenia Wniosku w Generatorze Wniosku – do 17 listopada 2021 roku.
 2. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
 3. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (wagami):

Cena brutto – 100%,

 1. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała największą łączną ilość punktów (kryterium cena brutto) obliczonych wg powyższych zasad.
 3. Maksymalną ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć wykonawca wynosi 100 pkt. W tym: 100 pkt. za cenę brutto.
 4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Ofertę należy złożyć do dnia: 10.2021 r. do godziny 1300:
 1. osobiście* w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Urząd Gminy w Rajczy, ul. Górska 1, 34- 370 Rajcza, III piętro, pokój nr 20

lub

 1. pocztą tradycyjną* przesyłając komplet dokumentów na adres: Urząd Gminy w Rajczy, ul. Górska 1, 34- 370 Rajcza

lub

 1. w formie elektronicznej (skan dokumentów) przesyłając komplet dokumentów na adres: ugrajcza@rajcza.com.pl.
 • Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego

*Koperta winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznakowana następująco: „Opracowanie wniosku grantowego wraz z wymaganymi załącznikami  do Programu „Cyfrowa Gmina”.

 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:

Otwarcie ofert nastąpi w 22.10.2021 r. o godzinie 1330 w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, II piętro – sala obrad, pokój nr 19.

UWAGA: Otwarcie ofert jest niejawne!

 1. FORMA SKŁADANIA OFERT:

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób:

 • W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty:
 1. wypełniony druk „oferta” stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego;
 3. pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta winna być pisana pismem maszynowym lub nieścieralnym atramentem, w sposób czytelny. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
 • Zaleca się, aby:
 1. ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,
 2. każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
 3. kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty).
 • Możliwość składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert tj. do dnia: 20 listopada 2021 r.

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO ZWYKONAWCAMI, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację przekazywane będą na email: ugrajcza@rajcza.com.pl przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Osoby do kontaktów w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Alicja Owczarzy – nr. tel. 33 8643 155 wew. 235

 1. WARUNKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty, w sytuacji, gdy:

 • cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 • postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
 1. INFORMACJE O PRAWIE ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający ma prawo do:

 • odwołania lub zmiany warunków postępowania,
 • wyboru Wykonawcy w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę,
 • do możliwości negocjacji ceny zamówienia z wybranym Oferentem, który złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę.
 • do zamknięcia postępowania bez wyboru oferty,
 • wyboru oferty najkorzystniej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny w przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy.
 1. INFORMACJE DODATKOWE
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Rajcza, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza, tel. 33/8643-155 lub 158) jest Wójt Gminy Rajcza;
  • Wójt Gminy Rajcza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres mailowy iodo@pl.
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Opracowanie wniosku grantowego wraz z wymaganymi załącznikami do Programu „Cyfrowa Gmina”.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1-2 ustawy;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:
 3. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 4. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];
 5. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2];
 6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
 7. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 8. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 9. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ NIEWYBRANIA ŻADNEJ OFERTY

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (zał. nr 1)
 2. Oświadczenie wykonawcy (zał. nr 2)
 3. Regulamin konkursu ”Cyfrowa Gmina”
 4. Klauzula informacyjna RODO

 

[1]Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

[2] Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Zapytanie Ofertowe

Pin It on Pinterest