Zaznacz stronę

eZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RAJCZA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 R.

Od 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) na terenie Gminy Rajcza obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Główna zmiana to wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów. Począwszy od lipca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Rajcza mają obowiązek segregować odpady. Zmiana sposobu zbierania odpadów wymusiła również zmianę sposobu naliczania opłaty, a co za tym idzie zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 15, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA! W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca -ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wypełniając deklarację właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości i stawkę opłaty. Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł za mieszkańca na miesiąc.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. dla mieszkańca

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe również mają obowiązek złożyć do Urzędu Gminy w Rajczy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata ryczałtowa)

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 33 8643155 wew. 32 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rajcza pok. nr 15.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW do pobrania w załączniku.

 • Odpady zmieszane odbierane są w I terminie.
 • Odpady segregowane i popiół odbierane są w II terminie.

Przypominamy, że odpady winny być wystawione przed posesję w miejscu dostępnym dla samochodu śmieciarki, przy głównym ciągu komunikacyjnym.

ZASADY SEGREGACJI W GMINIE RAJCZA

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek

Co wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki,
 • folie, woreczki i torebki z tworzyw sztucznych,
 • opakowania po słodyczach i przekąskach,
 • puszki po napojach, konserwach,
 • kartony po mleku i sokach,
 • doniczki plastikowe,
 • styropian,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, puszki, pokrywki od słoików).

Nie wrzucamy: butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach; gumy; butelek z jakąkolwiek zawartością; puszek po farbach; baterii; opakowań po aerozolach, lekach; opakowania po środkach chwasto/owadobójczych, sprzętu AGD.

Zanim wrzucisz do worka!

 • opróżnij wrzucane przedmioty z resztek produktów,
 • odkręć butelkę,
 • zgnieć puszkę, butelkę.
 • Pamiętaj o czystości opakowań jakie wrzucasz do worka.

 

SZKŁO – zielony worek

Co wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek; żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów; szkła stołowego okularowego, żaroodpornego; fajansu; kineskopów i lamp telewizyjnych; luster, szyb samochodowych i okiennych, zniczy z resztką wosku.

Zanim wrzucisz do worka!

 • zdejmij zakrętki, kapsle, korki, koszyczki metalowe z butelek od szampana lub wina;
 • opróżnij wyrzucone przedmioty z resztek produktów.

 

PAPIER – niebieski worek

Co wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • magazyny kolorowe, ulotki,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

Nie wrzucamy: kartonów i tektur pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach); tłustych i zabrudzonych papierów (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy napojach); kalki, papieru termicznego; tapet; odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pampersy, pieluchy).

Zanim wrzucisz do worka!

 • usuń części, które nie są z papieru: spinacze, taśmy klejące, naklejki, folie, itp.

 

BIOODPADY – brązowy worek

Każdy z nas ma możliwość zagospodarowania miejsca w ogródku na przydomowy kompostownik gdzie może składować „bioodpady”, tj.

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek;
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.

W przyszłości można wykorzystać ponownie jako nawóz.

POPIÓŁ – osobny pojemnik lub worek zakupiony we własnym zakresie

Popiół czysty, niezanieczyszczony z innymi frakcjami.
Pamiętajmy o zaopatrzeniu się w odpowiedniej wielkości pojemniki, które powinny być dopasowana do potrzeb danego gospodarstwa domowego. Można również gromadzić popiół w workach. Zwróćmy uwagę aby do pojemników czy worków nie wrzucać gorącego popiołu.

ODPADY ZMIESZANE (BALAST) – osobny pojemnik lub worek zakupiony we własnym zakresie

Starajmy się, aby odpadów zmieszanych było jak najmniej i były to tylko te rzeczy, których nie da się zebrać selektywnie oraz te które nie są odpadem niebezpiecznym, m in.:

 • zabrudzone i tłuste tworzywa sztuczne oraz papiery, pampersy, odpady higieniczne, potłuczone szkło, lustro, porcelana, ceramika, doniczki, itp.

Nie wrzucamy:

 • baterii, świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb, resztek lakierów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

INNE ODPADY tj.

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie (czysty gruz budowlany) – 0,5m3 na rok od nieruchomości.
 • zużyte opony (4szt. rocznie od nieruchomości),
 • zużyta odzież i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • odpady niebezpieczne.

przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, popiół i żużel, odpady wielkogabarytowe, w tym meble, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy mieszczącej się w Rycerce Dolnej 96 A
i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:30.

Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK:

1) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) dostarczone do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje,

3) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierające opis zawartości opakowania (identyfikacja odpadu),

4) ilość i rodzaje dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub rolnej.

Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku odmowy ich przyjęcia.

W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, z którego przywieziony odpad pochodzi.

 

Linki zewnętrzne:

Pin It on Pinterest