Zaznacz stronę

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021., zmianie ulega opłata za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwała Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., ustalono:

  • – 24 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny,
  • – 48 zł/m-c od mieszkańca, ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Osoby, które segregują odpady mają możliwość uzyskania ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka opłaty z ulgą to 22 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 24 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ponadto uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) powołując się na art. 6m ust. 1 i 2, od stycznia 2021 r., przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. Urząd Gminy w Rajczy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pin It on Pinterest

Skip to content