Zaznacz stronę

Właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązani są uiszczać na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiąca ryczałt za okres roczny. Opłata naliczana jest na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej wyłącznie na wzorze uchwalonym przez Radę Gminy Rajcza.

W związku z Uchwałą Nr XXIX/179/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., zmianie uległa ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od dnia  1 stycznia 2021 r. w przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane i oddawane w sposób selektywny stawka opłaty wynosi 181,90 zł za rok.

Ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i oddawane w sposób selektywny, w wysokości 545,70 zł za rok.

Na wysokość opłaty nie wpływa okres faktycznego przebywania na nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz ilość wytwarzanych odpadów komunalnych.

Opłata płatna jest do 30 września 2021 r.

Pin It on Pinterest