Zaznacz stronę

Gmina Rajcza od sierpnia 2021r. będzie realizowała projekt pn. „Kapitał szans”. Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie, równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt skierowany jest do dwóch szkół, tj.  Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rycerce Górnej, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu oraz do uczniów tych placówek.

Termin realizacji 01.08.2021 do 30.07.2022r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej w Zwardoniu i Rycerce Górnej, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe i przygotowujących 182 uczniów (93 K i 89 M) z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych

wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem. W szkole realizującej projekt zostaną doposażone pracownie przedmiotowe, m. in. w rozwiązania w zakresie TIK.

Całkowita wartość projektu: 366 996,13 zł

Dofinansowanie: 330 296,52 zł

Wkład UE: 311 946,71 zł.

Plakat realizacja projektu Rycerka Górna i Rajcza

 

Pin It on Pinterest

Skip to content