Zaznacz stronę

Gmina Rajcza od sierpnia 2021r. będzie realizowała projekt pt.: „Szkolna Akademia Wiedzy i umiejętności. Wsparcie Szkoły Podstawowej w Rajczy”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie, równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Projekt skierowany jest do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Tischnera w Rajczy oraz do uczniów i nauczycieli tej placówki.

Termin realizacji 01.08.2021 do 30.07.2022r.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Rajczy, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 20 nauczycieli (15 K i 5 M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających komp. klucz.(KK) i przygotowujących 200 uczniów (119K i 81 M) z klas I-VIII do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.07.2022 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

Efektem finalnym projektu będzie nabycie kompetencji kluczowych przez co najmniej 80% uczniów i uczennic objętych projektem. W szkole realizującej projekt zostaną doposażone pracownie przedmiotowe, m. in. w rozwiązania w zakresie TIK. W ramach projektu co najmniej 16 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje i/lub kompetencje zawodowe.

Całkowita wartość projektu: 378 452,89 zł

Dofinansowanie: 340 607,60 zł

Wkład UE: 321 684,95 zł.

Link do szkolnej strony projektu:

 

Plakat SAWiU

Pin It on Pinterest