Ogłoszenie o zamówieniu: „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami do placówek realizujących naukę oraz zajęcia rehabilitacyjne znajdujących się poza Gminą Rajcza, w ramach obszaru D – „Program wyrównywania różnic między regionami III”, dofinansowanego ze środków projektu PFRON pn.: „Likwidacja barier transportowych w Gminie Rajcza poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych”.

23 sierpnia 2022 | Przetargi, Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Zakup Autobusu

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 – OPZ – Wymagania Zamawiającego dla zakupu autobusu

Załącznik nr 3 Oświadczenie wykluczenie oraz spełnianie warunków

Załącznik nr 3a Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (EU) 8332014

Załącznik nr 4 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Projekt umowy – Zakup autobusu – Rajcza

Załącznik nr 6 – Identyfikator postępowania

SWZ – ZAKUP AUTOBUSU

Pin It on Pinterest

Skip to content