Zaznacz stronę

Gmina Rajcza realizuje projekt pn. „Żłobek w Rajczy”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego dla poddziałania: 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.

Projekt pt.: „Żłobek w Rajczy” skierowany będzie do 24 osób, rodziców lub opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla osób pełniących nad nimi opiekę tj. rodziców lub opiekunów prawnych zamieszkałych, pracujących bądź uczących się w Gminie Rajcza (24, w tym 23K/1M), w tym podejmujących pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujących dzieci do lat 3 lub zatrudnionych, wychowujących dzieci do lat 3 (22, w tym21K/1M) oraz będących poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3 (2, w tym 2K/0M), poprzez utworzenie 24 nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 i objęcie nią w okresie od 01.06.2021 roku do 31.05.2022 roku łącznie 24 dzieci, które nie przekroczyły 3 roku życia.

Termin realizacji projektu: 01.05.2021-31.05.2022r.

Efektem finalnym projektu będzie powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymanie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez co najmniej 18 uczestników projektu. Ponadto co najmniej 2 nieaktywnych zawodowo uczestników projektu, po jego zakończeniu będzie poszukiwało zatrudnienia lub podejmie pracę.

Całkowita wartość projektu: 412 953,75 PLN

Dofinansowanie projektu: 363 399,30 PLN
Wkład UE: 351 010,68 PLN

Pin It on Pinterest