Zaznacz stronę

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27) Wójt Gminy Rajcza przedstawia ofertę złożoną przez Klub ARAWASHI, adres: Rajcza 106A; 34-370 Rajcza na realizację zadania publicznego w zakresie krzewienia kultury fizycznej wśród młodzieży pn. „Sportowa integracja młodzieży Polski i Słowacji”, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Programie współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza lub na adres e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 3 czerwca 2024 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rajcza niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pin It on Pinterest