Zaznacz stronę

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27) Wójt Gminy Rajcza przedstawia ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Soli Kiczorze, Sól Kiczora 297b,34-370 Rajcza na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego w zakresie Pielęgnacji tradycji i kultury regionu pn. „Dzielmy się kulturą – czyli KGW Sól0Kiczora na warsztatach” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Programie współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023””. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza lub na adres e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl upływa dnia 20 września 2023 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rajcza niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pin It on Pinterest

Skip to content