Zaznacz stronę

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27) Wójt Gminy Rajcza przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników „SZKOŁA DZIECIOM” przy Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej; Rycerka Górna 183; 34-370 Rajcza na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego w zakresie Pielęgnacji tradycji i kultury regionu pn. „Zajęcia nauki gry na skrzypcach” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Programie współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023””. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza lub na adres e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl upływa dnia 22 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rajcza niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pin It on Pinterest

Skip to content