Zaznacz stronę

Przedstawienie oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.571 t.j. z dnia 2023.03.27) Wójt Gminy Rajcza przedstawia ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników „SZKOŁA DZIECIOM” przy Szkole Podstawowej w Rycerce Górnej; Rycerka Górna 183; 34-370 Rajcza na realizację, przy wsparciu środków finansowych z budżetu gminy, zadania publicznego w zakresie Pielęgnacji tradycji i kultury regionu pn. „Zajęcia nauki gry na skrzypcach” i prosi zainteresowane osoby prawne i fizyczne o zgłaszanie pisemnych uwag na temat przedstawionej oferty. Zgłoszone zadanie mieści się w ramach zadań publicznych zapisanych w „Programie współpracy Gminy Rajcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023””. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Rajcza, ul. Górska 1; 34-370 Rajcza lub na adres e-mail: ugrajcza@rajcza.com.pl upływa dnia 22 czerwca 2023 roku. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Rajcza niezależnie od daty stempla pocztowego. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pin It on Pinterest