Zaznacz stronę

ZUS Informuje

Obywatele Ukrainy powinni poinformować ZUS o swoim wyjeździe

Obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ lub o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i planują wyjazd z Polski, powinni poinformować o tym ZUS.

Zgodnie z przepisami wyjazd obywatela Ukrainy z Polski powyżej 1 miesiąca pozbawia go prawa do legalnego pobytu w naszym kraju. Konsekwencją utraty prawa do legalnego pobytu w Polsce jest utrata przez niego prawa świadczeń dla rodzin. Dlatego ważne jest, aby obywatele Ukrainy, którzy złożyli wniosek o świadczenia dla rodzin i planują wyjazd z Polski, poinformowali o tym ZUS. Szczegółowa instrukcja jak to zrobić znajduje się na stronie internetowej ZUS, w tym także w języku ukraińskim. Poinformować o wyjeździe cudzoziemcy mogą przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS wysyłając pismo na formularzu POG.

ZUS ma narzędzia do weryfikacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma narzędzia, aby sprawdzić czy dana osoba opuściła nasz kraj. Cudzoziemiec, który pobiera świadczenia dla rodzin i nie poinformuje ZUS o swoim wyjeździe będzie musiał oddać nienależnie pobrane środki wraz z odsetkami. ZUS weryfikuje legalny pobyt w Polsce obywateli Ukrainy, zarówno na etapie przyznawania świadczeń, jak i w dowolnym momencie w trakcie okresu świadczeniowego. Instytucja ma dostęp do różnych państwowych rejestrów, m.in. do systemu informacji oświatowej, centralnego wykazu ubezpieczonych. W razie potrzeby ZUS będzie mógł korzystać ze specjalnego rejestru obywateli Ukrainy, prowadzonego przez Straż Graniczną.

W przypadku wątpliwości, dotyczących spełnienia warunków do otrzymywania świadczeń dla rodzin, w szczególności warunku zamieszkania w Polsce, ZUS może wezwać świadczeniobiorcę do osobistego udzielenia wyjaśnień w placówce ZUS. Możemy wstrzymać wypłatę świadczenia wychowawczego, jeżeli świadczeniobiorca odmówi udzielenia lub nie udzieli w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia. Te zasady obowiązują zarówno Polaków, jak i cudzoziemców.

Poinformuj o wyjeździe do krajów UE

Osoby wyjeżdżające do krajów UE także w tej sytuacji powinni poinformować ZUS. W ramach współpracy pomiędzy instytucjami właściwymi do realizacji unijnych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, ZUS może pozyskać informację o pobycie obywatela Ukrainy w innym państwie w ramach prowadzonego postępowaniu o przyznanie świadczeń rodzinnych w innym państwie członkowskim UE/EFTA. Dotyczy to również Polaków.

W ramach wsparcia realizowanego przez ZUS obywatele Ukrainy mogą skorzystać z programów dla rodzin takich jak Rodzinny Kapitał Opiekuńczy czy „Rodzina 500+”. Pierwsze pieniądze w ramach 500+ trafią do Ukraińców w połowie maja.

Infolinie ZUS

W ZUS nadal działają infolinie dotyczące świadczeń rodzinnych dostępne w dni robocze, od poniedziałku do piątku:

– pod nr tel. 22 290 55 00 od 8.00 do 15.00 (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS)

– dla obywateli Ukrainy pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 – konsultanci infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim i polskim (pytania można zadawać e-mailem Kontakt z ZUS dla klientów z Ukrainy).

Informacje dotyczące wypłacanych świadczeń rodzinnych dostępne są także na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl), zarówno w języku polskim i ukraińskim.

Заклад соціального страхування (далі ЗУС) повідомляє

Громадяни України повинні повідомити ЗУС про свій від’їзд

Громадянам України, які подали заяву на отримання допомоги на дитину 500+ або Родинний капітал опікунський і планують виїхати з Польщі, необхідно повідомити про це ЗУС.

Згідно з правом виїзд громадянина України з Польщі на термін понад 1 місяць позбавляє його права на законне перебування в нашій країні. Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на пільги для сімей. Тому важливо, щоб громадяни України, які подали заяву на отримання сімейної допомоги та планують виїхати з Польщі, повідомили про це ЗУС. Детальна інструкція, як це зробити, доступна на сайті ЗУС українською. Іноземці можуть повідомити про виїзд через Платформу електронних послуг (ПУЕ ЗУС), надіславши лист на бланку POG.

ЗУС має свої інструменти для перевірки

У ЗУС є інструменти для перевірки того, чи виїхала особа з нашої країни. Іноземець, який отримує сімейні виплати і не повідомляє ЗУС про свій виїзд, повинен буде повернути неправомірно отримані кошти разом з відсотками. ЗУС перевіряє законне перебування в Польщі громадян України, як на етапі подання заяви, так і в будь-який час протягом періоду отримання допомоги. Установа має доступ до різних державних реєстрів, у т.ч до освітньої інформаційної системи, центрального реєстру застрахованих осіб. У разі потреби ЗУС зможе використовувати спеціальний реєстр громадян України, який веде Прикордонна служба.

У разі сумнівів щодо виконання умов для отримання сімейної допомоги, зокрема умови проживання в Польщі, ЗУС може попросити одержувача надати пояснення особисто в установі ЗУС. Ми можемо призупинити виплату допомоги на дитину, якщо одержувач відмовляється надати або не надає у встановлений термін пояснень щодо обставин, що впливають на отримання допомоги. Ці правила поширюються як на поляків, так і на іноземців.

Повідомте про свій від’їзд до країн ЄС

Люди, які виїжджають до країн ЄС, також повинні повідомити ЗУС про це. У рамках співпраці між інституціями, що уповноважені виконувати нормативно-правові акти ЄС в сфері координації систем соціального забезпечення, ЗУС може отримати інформацію про перебування громадянина України в іншій країні в плані надання сімейних виплат в іншій державі-члені ЄС/ЄАВТ. Це стосується і поляків.

У межах підтримки ЗУС громадяни України можуть скористатися програмами для сімей, такими як Родинний капітал опікунський або  допомога на дитину 500+. Перші виплати допомоги  500+   українці отримають в середині травня.

Гарячі лінії ЗУС

Телефони довіри ЗУС щодо сімейних виплат працюють у робочі дні, з понеділка по п’ятницю:

– за телефоном 22 290 55 00 з 8.00 до 15.00 (запитання можна задавати на електронну пошту kot@zus.pl)

– для громадян України за номером телефону 22 444 02 05 з 8.00-18.00 – консультанти гарячої лінії надають інформацію українською та польською мовами (запитання можна задавати електронною поштою ua@zus.pl).

Інформацію про  отриману сімейну допомогу  можна знайти на на веб-сайті ZUS (www.zus.pl), як польською, так і українською мова

 

Pin It on Pinterest