Zaznacz stronę

Opłaty za odpady komunalne w 2022 r.

Aktualizacja: Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2022., zmianie ulega opłata za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwała Nr XLV/268/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 18 listopada 2021 r., ustalono:

 • – 29 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny,
 • 27 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny i właściciel zgłosił posiadanie przydomowego kompostownika,
 • 58 zł/m-c od mieszkańca, ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Osoby, które segregują odpady mają możliwość uzyskania ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka opłaty z ulgą to 27 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 29 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ponadto uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) powołując się na art. 6m ust. 1 i 2, od stycznia 2021 r., przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. Urząd Gminy w Rajczy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rajcza jest  Zakład Usług Komunalnych, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych: Łukasz Derus

Nr. tel: 33 86-44-128.

Księgowość: 33 82-61-237.

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

BESKID ŻYWIEC Spółka z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.

Zakład Usług Komunalnych (002)

Kompostownik

Kompostownik

Od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

 • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • Kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • Kompostownikiem może być: pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

UWAGA! Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł za mieszkańca na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Wójt Gminy Rajcza w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:

KOMPOSTOWANIU PODLEGAJĄ BIOODPADY, np.:

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek,
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.
Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

TERMINY PŁATNOŚCI – KONTO

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na indywidualny numer konta bankowego identyfikującego podatnika w Banku Spółdzielczym w Rajczy lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

Indywidualny numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. W celu uzyskania indywidualnego numeru konta bankowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pokój numer 15 lub telefoniczny pod numerem 33 8643155 wew. 32.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w czterech ratach płatnych w następujących terminach:

 • I rata (styczeń, luty, marzec) – w terminie do 10 marca,
 • II rata (kwiecień, maj, czerwiec) – w terminie do 10 czerwca,
 • III rata (lipiec, sierpień, wrzesień)- w terminie do 10 września,
 • IV rata (październik listopad, grudzień) – w terminie do 10 grudnia.

Istnieje również możliwość płatności co miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

 • Opłata roczna ryczałtowa płatna do 30 września danego roku.

POUCZENIE:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie egzekucji należności w trybie ordynacji podatkowej.

Zmiana opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021., zmianie ulega opłata za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwała Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., ustalono:

 • – 24 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny,
 • – 48 zł/m-c od mieszkańca, ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Osoby, które segregują odpady mają możliwość uzyskania ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka opłaty z ulgą to 22 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 24 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ponadto uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) powołując się na art. 6m ust. 1 i 2, od stycznia 2021 r., przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. Urząd Gminy w Rajczy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

Numer

rejestrowy

Data wpisu

Data zmiany

BESKID ŻYWIEC
Sp. Z o.o.

ul. Kabaty 2

34 – 300 Żywiec

2/2012

10.09.2012

zmiany: 04.01.2013

zmiany: 03.06.2013

SANIT–TRANS Sp. z o.o.

Międzyrzecze Górne 383

43 – 392 Międzyrzecze Górne

3/2012

 16.10.2012

zmiany: 20.06.2013

wykreślony: 22.10.2019

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy

ul. Górska 1

34 – 370 Rajcza

5/2012

18.12.2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„KOCOŃ” Sp. j.

Rycerka Górna 228

34 – 370 Rajcza

2/2013

17.07.2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bracka 66

34-300 Żywiec

1/2018

29.06.2018

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

1/2019

19.06.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94a

26-008 Górno

1/2020

18.03.2020

 

Załączniki:

Pojemniki na popiół i żużel

Pojemniki na popiół i żużel

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Rajcza” pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu powinny mieć pojemność nie większą niż 120 l. 

Zwróćmy uwagę na ten fakt przy zakupie nowego pojemnika. Duży 240 l kontener naładowany do pełna popiołem, może ważyć nawet 200-250 kg co znacznie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia pracę osób zajmujących się wywozem odpadów, jak również może uszkodzić system załadunku w samochodzie śmieciarce.

Jeżeli już ktoś posiada taki duży pojemnik to prosimy nie ładować go do pełna – w przeciwnym razie popiół może zostać nieodebrany. Popiół, który nie mieści się w pojemniku powinien być załadowany do worków – worek również o rozsądnej pojemności, a co za tym idzie wadze – aby osoba zbierająca nie miała problemu z jego załadunkiem. Zakazane jest zalewanie popiołu wodą!

Pamiętajmy aby wszystkie worki z:

 • metalem i tworzywami sztucznymi,
 • szkłem,
 • popiołem,
 • odpadami niesegregowanymi

były dokładnie i mocno zawiązane.

Tworzywa sztuczne wkładane do worków tj. butelki, opakowania, itp. powinny być zgniecione.

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

eZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RAJCZA OBOWIĄZUJĄCE OD 1 LIPCA 2020 R.

Od 1 lipca 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) na terenie Gminy Rajcza obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Główna zmiana to wprowadzenie obowiązku segregacji odpadów. Począwszy od lipca 2020 r. wszyscy mieszkańcy Gminy Rajcza mają obowiązek segregować odpady. Zmiana sposobu zbierania odpadów wymusiła również zmianę sposobu naliczania opłaty, a co za tym idzie zmianę wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składamy osobiście w Urzędzie Gminy – pokój nr 15, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

UWAGA! W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Zmiany deklaracji należy dokonywać KAŻDORAZOWO w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca -ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wypełniając deklarację właściciel nieruchomości oblicza samodzielnie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę faktyczną liczbę mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości i stawkę opłaty. Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł za mieszkańca na miesiąc.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. dla mieszkańca

Właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe również mają obowiązek złożyć do Urzędu Gminy w Rajczy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór nowej deklaracji obowiązującej od dnia 1 lipca 2020 r. dla domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (opłata ryczałtowa)

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać min. telefonicznie pod nr 33 8643155 wew. 32 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rajcza pok. nr 15.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW do pobrania w załączniku.

 • Odpady zmieszane odbierane są w I terminie.
 • Odpady segregowane i popiół odbierane są w II terminie.

Przypominamy, że odpady winny być wystawione przed posesję w miejscu dostępnym dla samochodu śmieciarki, przy głównym ciągu komunikacyjnym.

ZASADY SEGREGACJI W GMINIE RAJCZA

METAL I TWORZYWA SZTUCZNE – żółty worek

Co wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serach, kefirach, margarynach),
 • plastikowe zakrętki,
 • folie, woreczki i torebki z tworzyw sztucznych,
 • opakowania po słodyczach i przekąskach,
 • puszki po napojach, konserwach,
 • kartony po mleku i sokach,
 • doniczki plastikowe,
 • styropian,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia, puszki, pokrywki od słoików).

Nie wrzucamy: butelek po olejach spożywczych i samochodowych; opakowań po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach; gumy; butelek z jakąkolwiek zawartością; puszek po farbach; baterii; opakowań po aerozolach, lekach; opakowania po środkach chwasto/owadobójczych, sprzętu AGD.

Zanim wrzucisz do worka!

 • opróżnij wrzucane przedmioty z resztek produktów,
 • odkręć butelkę,
 • zgnieć puszkę, butelkę.
 • Pamiętaj o czystości opakowań jakie wrzucasz do worka.

 

SZKŁO – zielony worek

Co wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek; żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów; szkła stołowego okularowego, żaroodpornego; fajansu; kineskopów i lamp telewizyjnych; luster, szyb samochodowych i okiennych, zniczy z resztką wosku.

Zanim wrzucisz do worka!

 • zdejmij zakrętki, kapsle, korki, koszyczki metalowe z butelek od szampana lub wina;
 • opróżnij wyrzucone przedmioty z resztek produktów.

 

PAPIER – niebieski worek

Co wrzucamy:

 • gazety, książki, katalogi, zeszyty,
 • magazyny kolorowe, ulotki,
 • papierowe torby i worki,
 • papier szkolny, biurowy,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.

Nie wrzucamy: kartonów i tektur pokrytych folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach); tłustych i zabrudzonych papierów (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy napojach); kalki, papieru termicznego; tapet; odpadów higienicznych (np. waciki, podpaski, pampersy, pieluchy).

Zanim wrzucisz do worka!

 • usuń części, które nie są z papieru: spinacze, taśmy klejące, naklejki, folie, itp.

 

BIOODPADY – brązowy worek

Każdy z nas ma możliwość zagospodarowania miejsca w ogródku na przydomowy kompostownik gdzie może składować „bioodpady”, tj.

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek;
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.

W przyszłości można wykorzystać ponownie jako nawóz.

POPIÓŁ – osobny pojemnik lub worek zakupiony we własnym zakresie

Popiół czysty, niezanieczyszczony z innymi frakcjami.
Pamiętajmy o zaopatrzeniu się w odpowiedniej wielkości pojemniki, które powinny być dopasowana do potrzeb danego gospodarstwa domowego. Można również gromadzić popiół w workach. Zwróćmy uwagę aby do pojemników czy worków nie wrzucać gorącego popiołu.

ODPADY ZMIESZANE (BALAST) – osobny pojemnik lub worek zakupiony we własnym zakresie

Starajmy się, aby odpadów zmieszanych było jak najmniej i były to tylko te rzeczy, których nie da się zebrać selektywnie oraz te które nie są odpadem niebezpiecznym, m in.:

 • zabrudzone i tłuste tworzywa sztuczne oraz papiery, pampersy, odpady higieniczne, potłuczone szkło, lustro, porcelana, ceramika, doniczki, itp.

Nie wrzucamy:

 • baterii, świetlówek, lamp neonowych fluorescencyjnych i rtęciowych, farb, resztek lakierów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 

INNE ODPADY tj.

 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie (czysty gruz budowlany) – 0,5m3 na rok od nieruchomości.
 • zużyte opony (4szt. rocznie od nieruchomości),
 • zużyta odzież i tekstylia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • odpady niebezpieczne.

przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą również bezpłatnie oddać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych, popiół i żużel, odpady wielkogabarytowe, w tym meble, w przypadku gdy pozbycie się ich jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

PSZOK zlokalizowany jest na terenie bazy Zakładu Usług Komunalnych w Rajczy mieszczącej się w Rycerce Dolnej 96 A
i jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 14:30.

Warunki przyjęcia odpadów w PSZOK:

1) odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałych lub z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, dla których została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2) dostarczone do PSZOK odpady są posegregowane na poszczególne frakcje,

3) odpady wymagające opakowania, w szczególności chemikalia, znajdują się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach i zawierające opis zawartości opakowania (identyfikacja odpadu),

4) ilość i rodzaje dostarczonych do PSZOK odpadów nie może wskazywać, że pochodzą one z działalności gospodarczej lub rolnej.

Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku odmowy ich przyjęcia.

W PSZOK prowadzony jest rejestr zawierający ilość i rodzaj przywiezionego odpadu oraz adres, z którego przywieziony odpad pochodzi.

 

Linki zewnętrzne:

Pin It on Pinterest

Skip to content