Kompostownik

Kompostownik

UWAGA!  Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od dnia 1 stycznia 2023 r. ulga wynosi 10,00 zł za mieszkańca na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Wójt Gminy Rajcza w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

 • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • Kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • Kompostownikiem może być: pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

 

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:

KOMPOSTOWANIU PODLEGAJĄ BIOODPADY, np.:

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek,
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.

Opłaty za odpady komunalne w 2022 r.

Aktualizacja: Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2022., zmianie ulega opłata za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwała Nr XLV/268/2021 Rady Gminy Rajcza z dnia 18 listopada 2021 r., ustalono:

 • – 29 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny,
 • 27 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny i właściciel zgłosił posiadanie przydomowego kompostownika,
 • 58 zł/m-c od mieszkańca, ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Osoby, które segregują odpady mają możliwość uzyskania ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka opłaty z ulgą to 27 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 29 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ponadto uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) powołując się na art. 6m ust. 1 i 2, od stycznia 2021 r., przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. Urząd Gminy w Rajczy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że podmiotem świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Rajcza jest  Zakład Usług Komunalnych, ul. Górska 1, 34-370 Rajcza.

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych: Łukasz Derus

Nr. tel: 33 86-44-128.

Księgowość: 33 82-61-237.

Miejsce zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

 

BESKID ŻYWIEC Spółka z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.

Zakład Usług Komunalnych (002)

Kompostownik

Kompostownik

Od 1 lipca 2020 r. istnieje możliwość zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przydomowy kompostownik musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) tj.:

 • Kompostownik o pojemności do 10 m3 powinien znajdować się w odległości min. 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz w odległości min. 2 m od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego;
 • Kompostownik o pojemności od 10 m3 do 50 m3 powinien znajdować się w odległości min. 30 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, min. 7,5 m od granicy działki sąsiedniej oraz min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego.
 • Kompostownikiem może być: pryzma, dół wykopany w ziemi, zakryty warstwą gałęzi, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu.

UWAGA! Z tytułu posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne przysługuje zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł za mieszkańca na miesiąc. Posiadanie przydomowego kompostownika spełniającego ww. wymogi i kompostowanie w nim bioodpadów będzie podlegało fizycznej kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, niespełniania przez niego wymogów bądź niekompostowania w nim bioodpadów Wójt Gminy Rajcza w drodze decyzji stwierdzi utratę prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne prawo do zwolnienia będzie przysługiwało po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Jak prawidłowo kompostować bioodpady:

KOMPOSTOWANIU PODLEGAJĄ BIOODPADY, np.:

 • resztki roślinne z kuchni,
 • fusy z herbaty i kawy,
 • resztki warzyw i owoców,
 • skorupy jajek,
 • trawa z plewienia i koszenia trawy,
 • zeschłe rośliny,
 • poobcinane, rozdrobnione gałęzie,
 • liście z drzew,
 • resztki jedzenia i ściółki po domowych zwierzętach roślinożernych – w tym ich odchody.
Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

TERMINY PŁATNOŚCI – KONTO

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować bez wezwania przelewem na indywidualny numer konta bankowego identyfikującego podatnika w Banku Spółdzielczym w Rajczy lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy.

Indywidualny numer konta bankowego do regulowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległ zmianie. W celu uzyskania indywidualnego numeru konta bankowego prosimy o kontakt z Urzędem Gminy, pokój numer 15 lub telefoniczny pod numerem 33 8643155 wew. 32.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w czterech ratach płatnych w następujących terminach:

 • I rata (styczeń, luty, marzec) – w terminie do 10 marca,
 • II rata (kwiecień, maj, czerwiec) – w terminie do 10 czerwca,
 • III rata (lipiec, sierpień, wrzesień)- w terminie do 10 września,
 • IV rata (październik listopad, grudzień) – w terminie do 10 grudnia.

Istnieje również możliwość płatności co miesiąc w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.

TERMINY PŁATNOŚCI – NIERUCHMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE:

 • Opłata roczna ryczałtowa płatna do 30 września danego roku.

POUCZENIE:

W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a następnie egzekucji należności w trybie ordynacji podatkowej.

Zmiana opłaty za odpady komunalne

Urząd Gminy w Rajczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021., zmianie ulega opłata za odpady komunalne.

Zgodnie z Uchwała Nr XXIX/178/2020 Rady Gminy Rajcza z dnia 30 listopada 2020 r., ustalono:

 • – 24 zł/m-c od mieszkańca jeżeli odpady są gromadzone w sposób selektywny,
 • – 48 zł/m-c od mieszkańca, ustalono podwyższoną stawkę opłaty, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Osoby, które segregują odpady mają możliwość uzyskania ulgi w wysokości 2,00 zł od mieszkańca miesięcznie za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Stawka opłaty z ulgą to 22 zł/osobę miesięcznie. Stawka bez ulgi to 24 zł/osobę miesięcznie. Opłata miesięczna zależna jest oczywiście od ilości osób zamieszkujących nieruchomość i wylicza się ją jako iloczyn ilości osób i stawki opłaty.

Posiadanie przydomowego kompostownika zgłasza się poprzez wypełnienie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczenie jej do Urzędu Gminy w Rajczy osobiście, pocztą lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ponadto uprzejmie informujemy, że na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) powołując się na art. 6m ust. 1 i 2, od stycznia 2021 r., przystępujemy do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach. Urząd Gminy w Rajczy będzie przeprowadzał kontrole złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pod względem zgodności ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości w stosunku do liczby osób zgłoszonych w deklaracji, na podstawie których oblicza się opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy płatności za odpady. Konto bankowe

Rejestr działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

 

Numer

rejestrowy

Data wpisu

Data zmiany

BESKID ŻYWIEC
Sp. Z o.o.

ul. Kabaty 2

34 – 300 Żywiec

2/2012

10.09.2012

zmiany: 04.01.2013

zmiany: 03.06.2013

SANIT–TRANS Sp. z o.o.

Międzyrzecze Górne 383

43 – 392 Międzyrzecze Górne

3/2012

 16.10.2012

zmiany: 20.06.2013

wykreślony: 22.10.2019

Zakład Usług Komunalnych w Rajczy

ul. Górska 1

34 – 370 Rajcza

5/2012

18.12.2012

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

„KOCOŃ” Sp. j.

Rycerka Górna 228

34 – 370 Rajcza

2/2013

17.07.2013

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Bracka 66

34-300 Żywiec

1/2018

29.06.2018

FCC Polska Sp. z o. o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

1/2019

19.06.2019

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94a

26-008 Górno

1/2020

18.03.2020

 

Załączniki:

Pojemniki na popiół i żużel

Pojemniki na popiół i żużel

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminie Rajcza” pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu powinny mieć pojemność nie większą niż 120 l. 

Zwróćmy uwagę na ten fakt przy zakupie nowego pojemnika. Duży 240 l kontener naładowany do pełna popiołem, może ważyć nawet 200-250 kg co znacznie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia pracę osób zajmujących się wywozem odpadów, jak również może uszkodzić system załadunku w samochodzie śmieciarce.

Jeżeli już ktoś posiada taki duży pojemnik to prosimy nie ładować go do pełna – w przeciwnym razie popiół może zostać nieodebrany. Popiół, który nie mieści się w pojemniku powinien być załadowany do worków – worek również o rozsądnej pojemności, a co za tym idzie wadze – aby osoba zbierająca nie miała problemu z jego załadunkiem. Zakazane jest zalewanie popiołu wodą!

Pamiętajmy aby wszystkie worki z:

 • metalem i tworzywami sztucznymi,
 • szkłem,
 • popiołem,
 • odpadami niesegregowanymi

były dokładnie i mocno zawiązane.

Tworzywa sztuczne wkładane do worków tj. butelki, opakowania, itp. powinny być zgniecione.

Pin It on Pinterest

Skip to content