Zaznacz stronę

Ogłoszenie o zamówieniu: Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Rajcza finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego: 1. Zadanie nr I: „Remont drogi gminnej do Cokotów w Rycerce Dolnej od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Cokotów”. 2. Zadanie nr II: „Remont drogi gminnej do Zająca w Soli-Kiczorze od km 0+000 do km 0+142 w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej nr 13141 do Zająca”. 3. Zadanie nr III: „Remont drogi gminnej do Zgody w Zwardoniu od km 0+000 do km 0+021 oraz od km 0+056 do km 0+143” w ramach zadania: „II etap modernizacja drogi gminnej „Do Zgody” w Zwardoniu”. 4. Zadanie nr IV: „Remont drogi gminnej ul. Węglarzy w Soli od km 0+000 do km 0+205” w ramach zadania: „Modernizacja drogi gminnej „Do Węglarzy, Kurowskich” nr 5723 w Soli”.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Oświadczenie wykluczenie

Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełnianie warunków

Załącznik nr 2a – Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

załącznik nr 2b – Oświadczenie wykluczenie – art. 5k rozporządzenia (eu) 8332014

załącznik nr 3 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego

załącznik nr 4 – Grupy kapitałowe

załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6a – Przedmiar robót – Droga do Cokotów

Załącznik nr 6b – Przedmiar robót – Droga do Zająca

Załącznik nr 6c – Przedmiar robót – Droga do Zgody

Załącznik nr 6d – Przedmiar robót – Droga do Węglarzy

Załącznik nr 7a – Projekt – Droga do Cokotów

Załącznik nr 7b – Projekt – Droga do Zająca

Załącznik nr 7c – Projekt – Droga do Zgody

Załącznik nr 7d – Projekt – Droga do Węglarzy

Załącznik nr 8 – STWiORB

Załącznik nr 9 – Projekt umowy

Pin It on Pinterest